Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

[Sample] Sound Effects Library - Voices (Male) Hot Ideas [WAV]

Các chủ đề chưa được phân loại - Các chủ đề chưa có chuyên mục chính

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Sample] Sound Effects Library - Voices (Male) Hot Ideas [WAV]

#1  Gửi bàigửi bởi Xaudios » 22/12/2019 12:17

[Sample] Sound Effects Library - Voices (Male) Hot Ideas [WAV]

WAV | Samples Movie Effects, Special Effects (Hot Ideas) | Size: 53.94 MB

Artist: Sound Effects Library
Title : Male Voices: Sound Effects
Format: Digital [WAV]
Label: Hot Ideas
Total Length: 12:32

01 Human, Breath - Deep Breath_ Male Male Only Human Voices, Breathing, Gasping & Panting 00:05
02 Human, Breath - Human_ Male_ Deep Breathing Through Mouth Male Only Human Voices, Breathing, Gasping & Panting 00:14
03 Human, Breath - Fast Heavy Breathing_ Male Male Only Human Voices, Breathing, Gasping & Panting 00:19
04 Human, Breath - Male_ Single Exhale, Strenuous Male Only Human Voices, Breathing, Gasping & Panting, Sfx 00:05
05 Human, Breath - Male_ Single Exhale, Strenuous Male Only Human Voices, Breathing, Gasping & Panting 00:05
06 Human, Burp - Male_ Short Burp, Comedy Belches, Burps & Hiccups, Belches, Burps, Farts, Hiccups & Vomit 00:05
07 Human, Choke - Male_ Choking And Gagging Torture & Horror, Sound Fx 00:18
08 Human, Choke - Male_ Quick Throat Grab And Choke, Horror Torture & Horror 00:05
09 Human, Cough - Adult Male_ Short Cough, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:06
10 Human, Cough - Adult Male_ Short Cough, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:06
11 Human, Cough - Adult Male_ Short Cough, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Fx 00:06
12 Human, Cough - Adult Male_ Short Closed Mouth Cough, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:06
13 Human, Cough - Cough And Clear Throat_ Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:09
14 Human, Cough - Male_ Double Cough, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:05
15 Human, Cough - Male_ Raspy Coughing Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Greatest Sound Effects 00:08
16 Human, Gargle - Gargle_ Male Eating, Drinking & Gulping 00:07
17 Human, Gasp - Male_ Single Gasp, Breathing, Gasping & Panting 00:05
18 Human, Gasp - Male_ Single Gasp, Breathing, Gasping & Panting 00:05
19 Human, Gasp - Gasp_ Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Authentic Sound Effects 00:05
20 Human, Groan - Male_ Death Groan Groans & Grunts 00:05
21 Human, Groan - Male_ Death Groan Groans & Grunts 00:05
22 Human, Groan - Male_ Death Groan Groans & Grunts 00:07
23 Human, Groan - Male_ Distressed Groan Groans & Grunts, Dr. Sound Effects 00:06
24 Human, Groan Groaning Men, In Pain, Group, Adults, Human, Groans & Grunts 00:30
25 Human, Groan Groaning, Man, Human, Groans & Grunts 00:07
26 Human, Groan - Male_ Agonizing Groan, Groans & Grunts 00:08
27 Human, Grunt - Male_ Exertion Grunt Groans & Grunts, Blockbuster Sound Effects 00:07
28 Human, Grunt - Male_ Exertion Grunt Groans & Grunts 00:05
29 Human, Grunt - Adult Male_ Impact Grunt With Exhale, Groans & Grunts, Male Only Human Voices 00:05
30 Human, Gurgle - Adult Male_ Gurgling Eating, Drinking & Gulping 00:06
31 Human, Hiccup - Male_ Large Hiccup, Comedy Belches, Burps & Farts, Belches, Burps, Farts, Hiccups & Vomit, Give You The Hollywood Edge 00:05
32 Human, Hiccup - Male_ Large Hiccup, Comedy Belches, Burps & Farts, Belches, Burps, Farts, Hiccups & Vomit 00:05
33 Human, Hiccup - Male_ Large Hiccup, Comedy Belches, Burps & Farts, Belches, Burps, Farts, Hiccups & Vomit 00:05
34 Human, Hiccup - Male_ Large Hiccup With Groan, Comedy Belches, Burps & Farts, Belches, Burps, Farts, Hiccups & Vomit, Comedy Groans & Grunts, Groans & Grunts 00:06
35 Human, Hiccup - Male_ Large Hiccup With Groan, Comedy Belches, Burps & Farts, Belches, Burps, Farts, Hiccups & Vomit, Comedy Groans & Grunts, Groans & Grunts 00:06
36 Human, Laugh - Male_ Short Laugh, Comedy Laughs, Laughter 00:06
37 Human, Laugh - Male_ Short, Hard Laugh, Comedy Laughs, Laughter 00:08
38 Human, Laugh - Male_ Hard Laugh, Comedy Laughs, Laughter 00:08
39 Human, Laugh - Male_ Hard Laugh, Comedy Laughs, Laughter 00:09
40 Human, Laugh - Male_ Hearty Laugh Laughter 00:09
41 Human, Laugh - Adult Male_ Medium Laugh, Laughter, Male Only Human Voices 00:05
42 Human, Laugh - Male_ Old, Mischievous Laugh, Comedy Laughs, Laughter 00:07
43 Human, Laugh - Male_ Sarcastic Laugh, Comedy Laughs, Laughter 00:06
44 Human, Laugh - Belly Laugh_ Male Laughter 00:08
45 Human, Laugh - Goofy Laugh_ Male Laughter 00:08
46 Human, Laugh - Male_ Crazy Man Laughter Laughter 00:53
47 Human, Laugh - Male_ Goofy Laugh, Comedy, Cartoon Comedy Laughs 00:06
48 Human, Laugh - Sinister Laugh_ Male, With Reverb, Laughter, Male Only Human Voices, Evil & Supernatural Voices 00:08
49 Human, Laugh - Sinister Laugh_ Male, Laughter, Male Only Human Voices, Evil & Supernatural Voices 00:08
50 Human, Scream - Male_ Painful Scream Screams & Yells 00:07
51 Human, Scream - Male_ Painful Scream Screams & Yells 00:08
52 Human, Scream - Male_ Painful Scream Screams & Yells 00:10
53 Human, Scream - Male_ Painful Scream Screams & Yells 00:09
54 Human, Scream - Adult Male_ Quick Reaction Scream, Male Only Human Voices, Screams & Yells, Screeches & Screams 00:05
55 Human, Scream - Male_ Painful Scream, Horror Male Only Human Voices, Screams & Yells, Torture & Horror 00:05
56 Human, Scream - Underwater_ Male_ Heavy Scream Miscellaneous Underwater, Male Only Human Voices, Screams & Yells 00:06
57 Human, Shiver Freezing Man, Human, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:27
58 Human, Shush - Shush_ Short, Male Male Only Human Voices, Miscellaneous Human Voices 00:05
59 Human, Sigh - Male_ Single Breathy Sigh, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:05
60 Human, Sigh - Male_ Single Sigh, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:07
61 Human, Sigh - Sigh_ Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:07
62 Human, Sneeze - Sneeze_ Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:06
63 Human, Sneeze - Sneeze_ Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:06
64 Human, Sneeze - Sneeze_ Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:06
65 Human, Sneeze - Male_ Single Sneeze, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:05
66 Human, Sneeze - Male_ Single Sneeze, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:06
67 Human, Sneeze - Single Sneeze_ Adult Male, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:06
68 Human, Sniff - Adult Male_ Sniff With Heavy Breathing, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:08
69 Human, Sniff - Male_ Long Smelling Sniff, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores 00:06
70 Human, Sniff - Male_ Quick Sniff, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Breathing, Gasping & Panting 00:05
71 Human, Snore - Snore_ Quiet, Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:35
72 Human, Snore - Male_ Sleeping Snores, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts 00:14
73 Human, Snore - Male_ Sleeping Snores, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:16
74 Human, Snore - Snore_ Loud, Male Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:28
75 Human, Snort - Male_ Large Snort, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:05
76 Human, Snort - Male_ Large Snort, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:05
77 Human, Snort - Male_ Snoring Snort, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:05
78 Human, Snort - Male_ Snoring Snort, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:06
79 Human, Talk - Male_ Crazy Man Muttering, Babbling And Chuckling Laughter, Male Only Human Voices 00:15
80 Human, Throat - Adult Male_ Clear Throat Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:05
81 Human, Throat - Adult Male_ Clear Throat Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Male Only Human Voices 00:05
82 Human, Throat Clear - Male_ Attention Throat Clear, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:05
83 Human, Throat Clear - Male_ Coughing Throat Clear, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:06
84 Human, Tsk - Male_ Single Tsk, Comedy Chants & Vocals, Male Only Human Voices, Miscellaneous Human Voices 00:05
85 Human, Vocal - Male_ Hmmm, Comedy Chants & Vocals, Miscellaneous Voices, Male Only Human Voices 00:05
86 Human, Vocal - Male_ Hmmm, Comedy Chants & Vocals, Miscellaneous Voices, Male Only Human Voices 00:07
87 Human, Vocal - Male_ Surprised Aah, Comedy Chants & Vocals, Male Only Human Voices, Miscellaneous Human Voices 00:05
88 Human, Vocal - Voice_ 'out', Male, Baseball, Umpire, Sports Male Only Human Voices, Baseball 00:06
89 Human, Vocal - Voice_ 'safe', Male, Baseball, Umpire, Sports Male Only Human Voices, Baseball 00:06
90 Human, Vocal - Voice_ 'strike', Male, Baseball, Umpire, Sports Male Only Human Voices, Baseball 00:06
91 Human, Vocal - Voice_ 'fore', Male, Golf, Sports Male Only Human Voices, Golf 00:06
92 Human, Vocal - Voice, Cab Hail_ Male, Announcements & Speeches, Male Only Human Voices 00:06
93 Human, Vocal - Adult Male Rapper Voice_ Check It Out, Announcements & Speeches, Male Only Human Voices 00:05
94 Human, Yawn - Male_ Big Groaning Yawn, Comedy, Cartoon Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:07
95 Human, Yawn - Male_ Big Groaning Yawn, Comedy, Cartoon Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:08
96 Human, Yawn - Male_ Big Yawn, Comedy Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns, Coughs, Sighs, Sneezes, Snores, Snorts, Wheezes & Yawns 00:08
97 Human, Yell - Male_ Battle Yell Male Only Human Voices, Screams & Yells 00:06
98 Human, Yell - Male_ Battle Yell Male Only Human Voices, Screams & Yells 00:06
99 Human, Yell - Male_ Battle Yell Male Only Human Voices, Screams & Yells 00:06
100 Human, Yell - Male_ Crazy Man Ranting Male Only Human Voices, Screams & Yells 00:24
Download

Feb 01 2020: I will log off of this site forever. On this site, I was treated disrespectfully. So I decieded to leave.
-
Support me at:
http://bit.ly/2tKkkym
-
Xaudios - Audio Hunter
Xaudios
Hình đại diện của thành viên
Xếp hạng: ☀️14☀️
Tu luyện:
Bang hội: Gió Bão
Cấp độ:
Online:
EXP:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Ngày tham gia:
Like:
Điện thoại:
(Google Chrome 79.0.394)


Quay về Chủ đề khác

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách