Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

[Sample] The Hollywood Edge Sound Effects Library - Special FX for Sound Designers [MERRY XMAS] WAV

Các chủ đề chưa được phân loại - Các chủ đề chưa có chuyên mục chính

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Sample] The Hollywood Edge Sound Effects Library - Special FX for Sound Designers [MERRY XMAS] WAV

#1  Gửi bàigửi bởi Xaudios » 30/12/2019 09:52

[Sample] The Hollywood Edge Sound Effects Library - Special FX for Sound Designers [MERRY XMAS] WAV

WAV | MERRY XMAS 2019 Team Djyopmix | Special Effects FX | 205.22 MB

Artist: The Hollywood Edge Sound Effects Library
Title : Special FX for Sound Designers
Label: Hot Ideas
Format: Digital [WAV]
Total Length: 51:33
Genres: Sound Effects
MERRY XMAS 2019 : Team Djyopmix

Tracklist:
001 Special FX Processed Wind, With Tunnel Reverb 00:10
002 Special FX Eerie Double Flash, With Breath 00:07
003 Special FX Short Whoosh Flash Take 1 00:08
004 Special FX Short Whoosh Flash Take 2 00:08
005 Special FX Short Whoosh Flash Take 3 00:08
006 Special FX Short Whoosh Flash Take 4 00:08
007 Special FX Flanged Space Whoosh 00:06
008 Special FX Fast Jet Airplane Whoosh by Take 1 00:10
009 Special FX Fast Jet Airplane Whoosh by Take 2 00:09
010 Special FX Fast Jet Airplane Whoosh by Take 3 00:07
011 Special FX Fast Jet Airplane Whoosh by Take 4 00:07
012 Special FX Metallic Jet Airplane Whoosh by Take 1 00:07
013 Special FX Metallic Jet Airplane Whoosh by Take 2 00:06
014 Special FX Long Jet Airplane Whoosh by, Reversed 00:09
015 Special FX Double Jet Airplane Whoosh Take 1 00:09
016 Special FX Double Jet Airplane Whoosh Take 2 00:10
017 Special FX Double Jet Airplane Whoosh Take 3 00:11
018 Special FX Double Jet Airplane Whoosh Take 4 00:07
019 Special FX Eerie Jet Airplane Whoosh Take 1 00:10
020 Special FX Eerie Jet Airplane Whoosh Take 2 00:10
021 Special FX Low Eerie Jet Airplane Whoosh 00:07
022 Special FX Low Eerie Jet Airplane Whoosh Take 1 00:07
023 Special FX Low Eerie Jet Airplane Whoosh Take 2 00:06
024 Special FX Weird Flanged Air Whoosh By 00:09
025 Special FX Eerie Breath, With High Frequency Metal Whoosh Take 1 00:08
026 Special FX Eerie Breath, With High Frequency Metal Whoosh Take 2 00:08
027 Special FX Eerie Breath, With High Frequency Metal Whoosh Take 3 00:08
028 Special FX Eerie Breath, With High Frequency Metal Whoosh Take 4 00:07
029 Special FX Eerie Whoosh, With Distant Metal Pipe Clangs Take 1 00:06
030 Special FX Eerie Whoosh, With Distant Metal Pipe Clangs Take 2 00:06
031 Special FX Eerie Whoosh, With Distant Metal Pipe Clangs Take 3 00:07
032 Special FX Eerie Whoosh, With Distant Metal Pipe Clangs Take 4 00:11
033 Special FX Eerie Low Demon Breath Whoosh Take 1 00:11
034 Special FX Eerie Low Demon Breath Whoosh Take 2 00:10
035 Special FX Eerie Low Demon Breath Whoosh Take 3 00:10
036 Special FX Eerie Low Demon Breath Whoosh Take 4 00:11
037 Special FX Fast Eerie Ghost Breath by Take 1 00:10
038 Special FX Fast Eerie Ghost Breath by Take 2 00:09
039 Special FX Fast Eerie Ghost Breath by Take 3 00:11
040 Special FX Fast Eerie Ghost Breath by Take 4 00:08
041 Special FX Fast Eerie Ghost Breath by Take 5 00:06
042 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 1 00:06
043 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 2 00:11
044 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 3 00:09
045 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 4 00:06
046 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 5 00:11
047 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 6 00:06
048 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 7 00:10
049 Special FX Subtle Ghost Breath by Take 8 00:11
050 Special FX Eerie Ghost Breath, With Metallic Hit and Echo 00:08
051 Special FX Eerie Ghost Breath Bys, Center Panned Take 1 00:11
052 Special FX Eerie Ghost Breath Bys, Center Panned Take 2 00:11
053 Special FX Eerie Ghost Breath Bys, Center Panned Take 3 00:06
054 Special FX Eerie Ghost Breath Bys, Center Panned Take 4 00:06
055 Special FX Eerie Ghost Breath Bys, Center Panned Take 5 00:09
056 Special FX Eerie Ghost Breath Bys, Center Panned Take 6 00:10
057 Special FX Eerie Ghost Breath by, Right to Left Take 1 00:09
058 Special FX Eerie Ghost Breath by, Right to Left Take 2 00:09
059 Special FX Eerie Ghost Breath by, Right to Left Take 3 00:09
060 Special FX Eerie Ghost Breath by, Left to Right Take 1 00:08
061 Special FX Eerie Ghost Breath by, Left to Right Take 2 00:08
062 Special FX Eerie Ghost Breath by, Left to Right Take 3 00:09
063 Special FX Eerie Ghost Breath by, Left to Right Take 4 00:09
064 Special FX Eerie Ghost Breath by, Left to Right Take 5 00:09
065 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by Take 1 00:09
066 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by Take 2 00:08
067 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by Take 3 00:09
068 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by Take 4 00:09
069 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by Take 5 00:08
070 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by, With Slight Tone Take 1 00:08
071 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by, With Slight Tone Take 2 00:08
072 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by, With Slight Tone Take 3 00:08
073 Special FX Unprocessed Natural Female Breath by, With Slight Tone Take 4 00:08
074 Special FX Eerie Low Wind Tone Take 1 00:07
075 Special FX Eerie Low Wind Tone Take 2 00:09
076 Special FX Eerie Low Wind Tone Take 3 00:10
077 Special FX Eerie Low Wind Tone Take 4 00:08
078 Special FX Eerie Low Wind Tone Take 5 00:10
079 Special FX Low Wind, With Rain Stick Shaking Lightly Take 1 00:10
080 Special FX Low Wind, With Rain Stick Shaking Lightly Take 00:06
081 Special FX Distant Deep Well Tone, With Tons of Reverb Take 1 00:10
082 Special FX Distant Deep Well Tone, With Tons of Reverb Take 2 00:10
083 Special FX Distant Deep Well Tone, With Tons of Reverb Take 3 00:10
084 Special FX Distant Space Tone, With Tons of Reverb Take 1 00:13
085 Special FX Distant Space Tone, With Tons of Reverb Take 2 00:15
086 Special FX Distant Space Tone, With Tons of Reverb Take 3 00:13
087 Special FX Distant Wind Gust Tone, With Tons of Reverb Take 1 00:13
088 Special FX Distant Wind Gust Tone, With Tons of Reverb Take 2 00:12
089 Special FX Distant Wind Gust Tone, With Tons of Reverb Take 3 00:11
090 Special FX Distant Nuns Singing Tone, With Tons of Reverb Take 1 00:12
091 Special FX Distant Nuns Singing Tone, With Tons of Reverb Take 2 00:11
092 Special FX Distant Nuns Singing Tone, With Tons of Reverb Take 3 00:12
093 Special FX Distant Monks Singing Tone, With Tons of Reverb Take 1 00:11
094 Special FX Distant Monks Singing Tone, With Tons of Reverb Take 2 00:10
095 Special FX Distant Monks Singing Tone, With Tons of Reverb Take 3 00:11
096 Special FX Distant Eerie Tone, With Tons of Reverb Take 1 00:16
097 Special FX Distant Eerie Tone, With Tons of Reverb Take 2 00:09
098 Special FX Distant Eerie Tone, With Tons of Reverb Take 3 00:09
099 Special FX Eerie Ghost Breath Whoosh by, With Low Drone Take 1 00:09
100 Special FX Eerie Ghost Breath Whoosh by, With Low Drone Take 2 00:09
101 Special FX Fast Breath Whoosh by Take 1 00:08
102 Special FX Fast Breath Whoosh by Take 2 00:09
103 Special FX Fast Breath Whoosh by Take 3 00:09
104 Special FX Eerie Synthesizer Whoosh Fall 00:07
105 Special FX Big Gong Cymbal Swell 00:15
106 Special FX Long Cymbal Swell Take 1 00:30
107 Special FX Long Cymbal Swell Take 2 00:15
108 Special FX Short Cymbal Swell Take 1 00:09
109 Special FX Short Cymbal Swell Take 2 00:10
110 Special FX Short Cymbal Swell Take 3 00:10
111 Special FX Short Cymbal Swell Take 4 00:11
112 Special FX Falling Eerie Cymbal Swell, With Reverb Take 1 00:11
113 Special FX Falling Eerie Cymbal Swell, With Reverb Take 2 00:07
114 Special FX Falling Eerie Cymbal Swell, With Reverb Take 3 00:11
115 Special FX Falling Eerie Cymbal Swell, With Reverb Take 4 00:09
116 Special FX Eerie Spinning Sound, With Echoes Take 1 00:12
117 Special FX Eerie Spinning Sound, With Echoes Take 2 00:07
118 Special FX Eerie Spinning Sound, With Echoes Take 3 00:11
119 Special FX Multiple Flanged Eerie Whooshes Take 1 00:10
120 Special FX Multiple Flanged Eerie Whooshes Take 2 00:10
121 Special FX Multiple Flanged Eerie Whooshes Take 3 00:10
122 Special FX Eerie Double Pitched Sad Wolf Cries, With Reverb Take 1 00:13
123 Special FX Eerie Double Pitched Sad Wolf Cries, With Reverb Take 2 00:15
124 Special FX Eerie Double Pitched Sad Wolf Cries, With Reverb Take 3 00:33
125 Special FX Eerie Sad Hyena Cries, With Reverb Take 1 00:06
126 Special FX Eerie Sad Hyena Cries, With Reverb Take 2 00:06
127 Special FX Eerie Sad Hyena Cries, With Reverb Take 3 00:12
128 Special FX Eerie Underwater Whale Calls, With Reverb Take 1 00:09
129 Special FX Eerie Underwater Whale Calls, With Reverb Take 2 00:10
130 Special FX Eerie Underwater Whale Calls, With Reverb Take 3 00:10
131 Special FX Eerie Underwater Whale Calls, With Reverb Take 4 00:06
132 Special FX Eerie Underwater Whale Calls, With Reverb Take 5 00:10
133 Special FX Eerie Horse Whinny, With Reverb Take 1 00:07
134 Special FX Eerie Horse Whinny, With Reverb Take 2 00:07
135 Special FX Eerie Horse Whinny, With Reverb Take 3 00:11
136 Special FX Eerie Demon Horse Whinny, With Reverb Take 1 00:08
137 Special FX Eerie Demon Horse Whinny, With Reverb Take 2 00:11
138 Special FX Bird Flies Away Quickly, With a Lot of Wing Flapping 00:06
139 Special FX Eerie Hawk Calls, With Echo and Reverb Take 1 00:06
140 Special FX Eerie Hawk Calls, With Echo and Reverb Take 2 00:06
141 Special FX Eerie Hawk Calls, With Echo and Reverb Take 3 00:06
142 Special FX Eerie Hawk Calls, With Echo and Reverb Take 4 00:07
143 Special FX Eerie Vocal Whoosh, With Hard Stinger and Crow Caw Echoes 00:07
144 Special FX Eerie Metallic Whoosh, With Scorpion Tail Shaker 00:08
145 Special FX Medium Rattlesnake Whoosh by Take 1 00:10
146 Special FX Medium Rattlesnake Whoosh by Take 2 00:10
147 Special FX Fast Rattlesnake Whoosh By 00:07
148 Special FX Flanged Whoosh, With Growl Take 1 00:10
149 Special FX Flanged Whoosh, With Growl Take 2 00:08
150 Special FX Hard Growl, With Double Whoosh 00:07
151 Special FX Long Eerie Whoosh, With Soft Lion Growl at End 00:17
152 Special FX Multiple Lion Growls, With Whoosh Take 1 00:12
153 Special FX Multiple Lion Growls, With Whoosh Take 2 00:09
154 Special FX Multiple Lion Growls, With Whoosh Take 3 00:09
155 Special FX Multiple Lion Growls, With Whoosh Take 4 00:09
156 Special FX Multiple Lion Growls, With Whoosh Take 5 00:08
157 Special FX Multiple Lion Growls, With Whoosh Take 6 00:09
158 Special FX Multiple Lion Growls, With Whoosh Take 7 00:09
159 Special FX Processed Lion Growl by, With Flange Take 1 00:09
160 Special FX Processed Lion Growl by, With Flange Take 2 00:09
161 Special FX Processed Lion Growl by, With Flange Take 3 00:10
162 Special FX Big Lion Growl Roar, With Echoes Take 1 00:10
163 Special FX Big Lion Growl Roar, With Echoes Take 2 00:11
164 Special FX Big Lion Growl Roar, With Echoes Take 3 00:07
165 Special FX Processed Growl by, With High Pitched Jet Engine Noise Take 1 00:08
166 Special FX Processed Growl by, With High Pitched Jet Engine Noise Take 2 00:09
167 Special FX Processed Growl by, With High Pitched Jet Engine Noise Take 3 00:10
168 Special FX Fast Growl Whoosh into Metallic Stinger, With Reverb Take 1 00:10
169 Special FX Fast Growl Whoosh into Metallic Stinger, With Reverb Take 2 00:07
170 Special FX Growl Roar Whoosh, With Fire Noise 00:07
171 Special FX Dragon Fireball Roar 00:11
172 Special FX Various Roars, Some Reversed Version 1 00:08
173 Special FX Various Roars, Some Reversed Version 2 00:08
174 Special FX Various Roars, Some Reversed Version 3 00:09
175 Special FX Various Roars, Some Reversed Version 4 00:08
176 Special FX Double Pitched Gorilla Yell 00:06
177 Special FX Lowered Bull Roar, With Wind Rush 00:07
178 Special FX Lowered and Processed Bull Roar Take 1 00:08
179 Special FX Lowered and Processed Bull Roar Take 2 00:09
180 Special FX Lowered and Processed Bull Roar Take 3 00:10
181 Special FX Lowered and Processed Bull Roar Take 4 00:10
182 Special FX Lowered and Processed Bull Roar Take 5 00:10
183 Special FX Lowered and Processed Bull Roar Take 6 00:07
184 Special FX Lowered and Processed Bull Roar Take 7 00:10
185 Special FX Weird Bull Roar, With Echoes Take 1 00:08
186 Special FX Weird Bull Roar, With Echoes Take 2 00:07
187 Special FX A Fast Flash Whoosh, With Bull Roar Take 1 00:08
188 Special FX A Fast Flash Whoosh, With Bull Roar Take 2 00:10
189 Special FX Eerie High Pitched and Processed Scream 00:06
190 Special FX Bull Roar Whoosh Take 1 00:12
191 Special FX Bull Roar Whoosh Take 2 00:12
192 Special FX Bull Roar Whoosh Take 3 00:10
193 Special FX Weird Male and Female Mixed Eerie Whispering Take 1 00:34
194 Special FX Weird Male and Female Mixed Eerie Whispering Take 2 00:34
195 Special FX Weird Male and Female Mixed Eerie Whispering Take 3 00:34
196 Special FX Multiple Eerie Ghost Breath Bys, With Animal Growl Take 1 00:09
197 Special FX Multiple Eerie Ghost Breath Bys, With Animal Growl Take 2 00:06
198 Special FX Multiple Eerie Ghost Breath Bys, With Animal Growl Take 3 00:06
199 Special FX Eerie Ghost Wind, With Multiple Distant Ghost Breath Bys Take 1 00:22
200 Special FX Eerie Ghost Wind, With Multiple Distant Ghost Breath Bys Take 2 00:12
201 Special FX Eerie Ghost Wind, With Multiple Distant Ghost Breath Bys Take 3 00:18
202 Special FX Eerie Ghost Wind, With Multiple Distant Ghost Breath Bys Take 4 00:12
203 Special FX Eerie Kids Laughing and Playing, With Reverb Take 1 00:37
204 Special FX Eerie Kids Laughing and Playing, With Reverb Take 2 00:39
205 Special FX Eerie Sinister Female Laugh, With Reverb 00:13
206 Special FX Low Male Choir Voices Drone 00:32
207 Special FX Eerie Radio Static Noise, With Reverb 00:42
208 Special FX Eerie Radio Static Noise, With Flange 00:41
209 Special FX Eerie Radio Station Searching Take 1 00:44
210 Special FX Eerie Radio Station Searching Take 2,00:43
211 Special FX Eerie Radio Station Searching, With Reverb 00:45
212 Special FX Eerie Radio Station Searching, With Flange 00:49
213 Special FX Eerie Radio Station Searching, With Echoes Take 1 00:49
214 Special FX Eerie Radio Station Searching, With Echoes Take 2 01:04
215 Special FX High Pitched Eerie Metallic Screech Take 1 00:13
216 Special FX High Pitched Eerie Metallic Screech Take 2 00:12
217 Special FX High Pitched Eerie Metallic Screech Take 3 00:12
218 Special FX High Pitched Eerie Metallic Screech Take 4 00:06
219 Special FX Short Eerie Water Phone Tonal Tinkles Take 1 00:07
220 Special FX Short Eerie Water Phone Tonal Tinkles Take 2 00:07
221 Special FX Long Changing Water Phone Tonal Tinkles 00:36
222 Special FX Water Phone Tonal Tinkles Take 1 00:11
223 Special FX Water Phone Tonal Tinkles Take 2 00:09
224 Special FX Eerie Dream Carousel, With Tons of Reverb 01:13
225 Special FX Short Eerie Dream Carousel by, With Tons of Reverb Take 1 00:15
226 Special FX Short Eerie Dream Carousel by, With Tons of Reverb Take 2 00:08
227 Special FX Short Eerie Dream Carousel by, With Tons of Reverb Take 3 00:11
228 Special FX Short Eerie Dream Carousel by, With Tons of Reverb Take 4 00:07
229 Special FX Eerie Vibrating Metal Ambience 00:49
230 Special FX Short Static, With Low Tone 00:13
231 Special FX Eerie Distant Metal Scraping, With Lots of Reverb 00:47
232 Special FX Eerie Underwater Tone 01:06
233 Special FX Eerie Rumble Room Tone, With Tonal Computer Data Processing Noise 01:22
234 Special FX Short Steam Room Tone 00:11
235 Special FX Eerie Basement Room Tone, With Distant Ghost Breaths Take 1 02:22
236 Special FX Eerie Basement Room Tone, With Distant Ghost Breaths Take 2 02:04
237 Special FX Metallic Castle Room Tone 00:58

Download

Feb 01 2020: I will log off of this site forever. On this site, I was treated disrespectfully. So I decieded to leave.
-
Support me at:
http://bit.ly/2tKkkym
-
Xaudios - Audio Hunter
Xaudios
Hình đại diện của thành viên
Xếp hạng: ☀️14☀️
Tu luyện:
Bang hội: Gió Bão
Cấp độ:
Online:
EXP:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Ngày tham gia:
Like:
Điện thoại:
(Google Chrome 79.0.394)


Quay về Chủ đề khác

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến81 khách

cron