Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

[Sample] The Sound Effects Collection [Everyday FX] WAV

Các chủ đề chưa được phân loại - Các chủ đề chưa có chuyên mục chính

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Sample] The Sound Effects Collection [Everyday FX] WAV

#1  Gửi bàigửi bởi Xaudios » 20/01/2020 09:27

[Sample] The Sound Effects Collection [Everyday FX] WAV


WAV | Samples Movie Effects, Special Effects (Hot Ideas) | Size: 440.14 MB

Artist: Everyday FX
Title : The Sound Effects Collection
Format: Digital [WAV]
Label: Hallmark

Tracklist:
Disc 1 (Everyday FX)

01 - Everyday FX - Punching 00:29
02 - Everyday FX - Body Falling Into Water 00:16
03 - Everyday FX - Body Falling Onto Stone 00:09
04 - Everyday FX - Guillotine Falling 00:14
05 - Everyday FX - Head Falling Into Basket 00:22
06 - Everyday FX - Babies Crying 00:43
07 - Everyday FX - Teeth Cleaning 00:28
08 - Everyday FX - Velcro Undo 00:11
09 - Everyday FX - Ticklish Laughter 00:58
10 - Everyday FX - Corks Popping [Pt. 1] 00:17
11 - Everyday FX - Punches & Tearing Limbs 00:25
12 - Everyday FX - Large Explosions 00:13
13 - Everyday FX - Earthquake 01:02
14 - Everyday FX - Bomb Dropping 00:21
15 - Everyday FX - Chains Dragging 00:31
16 - Everyday FX - Large Ghostly Sound 00:19
17 - Everyday FX - Small Ghostly Sound 00:24
18 - Everyday FX - Shower Door Open 00:07
19 - Everyday FX - Shower Door Close 00:07
20 - Everyday FX - Shower Taps On 00:22
21 - Everyday FX - Shower Off 00:19
22 - Everyday FX - The Morning Getaway 00:32
23 - Everyday FX - Charge! 00:16
24 - Everyday FX - Big Horn 00:25
25 - Everyday FX - Countdown and ëBlast Offí 01:06
26 - Everyday FX - Distant Fireworks 01:28
27 - Everyday FX - Horse Whinnying 00:16
28 - Everyday FX - Horse Eating 00:32
29 - Everyday FX - Cows Mooing 00:39
30 - Everyday FX - Chickens & Hens 00:48
31 - Everyday FX - Rooster Crowing 00:10
32 - Everyday FX - Turkeys 00:21
33 - Everyday FX - Geese 00:18
34 - Everyday FX - Pigs Snorting 00:36
35 - Everyday FX - Sheep 00:48
36 - Everyday FX - Dogs Barking 00:43
37 - Everyday FX - Cicadas 00:38
38 - Everyday FX - Body Exploding 00:16
39 - Everyday FX - Car Skidding 00:14
40 - Everyday FX - Car Accident 00:14
41 - Everyday FX - Spring Twangs 00:26
42 - Everyday FX - Golf Swings & Hits 00:32
43 - Everyday FX - Table Tennis 01:09
44 - Everyday FX - Ten Pin Bowling 00:34
45 - Everyday FX - Billiards 00:39
46 - Everyday FX - Bath Emptying 00:42
47 - Everyday FX - Bath [Spa Filling] 00:56
48 - Everyday FX - Chains & Padlock [Pt. 1] 00:13
49 - Everyday FX - Chains & Padlock [Pt. 2] 00:12
50 - Everyday FX - Cigarette Sequence [Pt. 1] 00:31
51 - Everyday FX - Cigarette Sequence [Pt. 2] 00:30
52 - Everyday FX - Corks Popping 00:17
53 - Everyday FX - Cork Pops & Guzzle 00:13
54 - Everyday FX - Beer Can Opened 00:16
55 - Everyday FX - Party Ambience 01:01
56 - Everyday FX - Drunk In Bar 00:29
57 - Everyday FX - Male Laughter 00:30
58 - Everyday FX - Female Laughter 00:22
59 - Everyday FX - Two Females Laughing 00:52
60 - Everyday FX - Incessant Giggling 01:06
61 - Everyday FX - Heartbeat [Breathing] 00:27
62 - Everyday FX - Laughter [Sexy] 00:54
63 - Everyday FX - Balloon Inflating 00:15
64 - Everyday FX - Balloon Deflating 00:20
65 - Everyday FX - Balloon Flying Away 00:17
66 - Everyday FX - Wooden Bed Hitting The Wall 00:38
67 - Everyday FX - Chainsaw [Pt. 1] 00:44
68 - Everyday FX - Chainsaw [Pt. 2] 00:25
69 - Everyday FX - Blowing Bubbles 00:22
70 - Everyday FX - Smoking 00:43
71 - Everyday FX - Slithering Snakes 00:50
72 - Everyday FX - Sneeze-A-Holic 00:23
73 - Everyday FX - Splats [Various] 00:22
74 - Everyday FX - Arrow Shots 00:23
75 - Everyday FX - Axe Chops [Various] 00:39
76 - Everyday FX - Brat On Piano 00:28
77 - Everyday FX - Breaking Bones 00:20
78 - Everyday FX - Dripping Water 00:53
79 - Everyday FX - Dry Heaving 00:18
80 - Everyday FX - Electric Sawing 00:46
81 - Everyday FX - Explosions [Various] 00:41
82 - Everyday FX - Falling Metal 00:15
83 - Everyday FX - False Alarm 00:20
84 - Everyday FX - Feels Good 00:19
85 - Everyday FX - Bubbling Mud [Pt. 1] 00:42
86 - Everyday FX - Bubbling Mud [Pt. 2] 00:52
87 - Everyday FX - Hand Sawing 00:19
88 - Everyday FX - Machine Gun 00:14
89 - Everyday FX - Rabid Rooster 00:24
90 - Everyday FX - Silly Laugh 00:21
91 - Everyday FX - Punches [Various] 00:29

Disc 2 (Rude & Crude FX)

01 - Rude & Crude FX - Condom [Large!] 00:24
02 - Rude & Crude FX - Creaking Iron Bed 00:29
03 - Rude & Crude FX - Shower Fun For One 00:37
04 - Rude & Crude FX - Toilet Flushing 01:30
05 - Rude & Crude FX - Farting [Long] 00:17
06 - Rude & Crude FX - Farting [Short] 00:14
07 - Rude & Crude FX - Farting [Abrupt] 00:12
08 - Rude & Crude FX - Farting [Ripped] 00:12
09 - Rude & Crude FX - Farting [Barks] 00:15
10 - Rude & Crude FX - Big Snot 00:16
11 - Rude & Crude FX - Little Snot 00:12
12 - Rude & Crude FX - Nose Blowing 00:19
13 - Rude & Crude FX - Super Vomit 00:14
14 - Rude & Crude FX - Vomiting [Various] 00:30
15 - Rude & Crude FX - Creaking Wood Bed 00:32
16 - Rude & Crude FX - Gargling 00:14
17 - Rude & Crude FX - Short Burp 00:10
18 - Rude & Crude FX - More Burps 00:14
19 - Rude & Crude FX - Short Raspberry 00:18
20 - Rude & Crude FX - Long Raspberries [Various] 00:32
21 - Rude & Crude FX - Man Coughing 1 00:11
22 - Rude & Crude FX - Man Coughing 2 00:22
23 - Rude & Crude FX - Woman Coughing 1 00:13
24 - Rude & Crude FX - Woman Coughing 2 00:16
25 - Rude & Crude FX - Man Sneezing 00:13
26 - Rude & Crude FX - Man Yawning 00:22
27 - Rude & Crude FX - Man Sighing 1 00:27
28 - Rude & Crude FX - Man Sighing 2 00:17
29 - Rude & Crude FX - Woman Sighing 00:16
30 - Rude & Crude FX - Woman Screaming 1 00:12
31 - Rude & Crude FX - Woman Screaming 2 00:34
32 - Rude & Crude FX - Man Screams 00:21
33 - Rude & Crude FX - Baby Screams 00:17
34 - Rude & Crude FX - Man Snoring 1 00:23
35 - Rude & Crude FX - Man Snoring 2 00:34
36 - Rude & Crude FX - Woman Snoring 00:18
37 - Rude & Crude FX - Drunk Snoring 00:15
38 - Rude & Crude FX - Horror Toilet Flush 00:19
39 - Rude & Crude FX - Mega Toilet Flush 00:18
40 - Rude & Crude FX - Aerial Peeing 00:33
41 - Rude & Crude FX - Mega Peeing 00:33
42 - Rude & Crude FX - Female Peeing 00:41
43 - Rude & Crude FX - Man Snoring After Sex 00:36
44 - Rude & Crude FX - Man Gargling 00:26
45 - Rude & Crude FX - Slurping, Slopping Noises 00:34
46 - Rude & Crude FX - Baby Farts In The Bath 00:16
47 - Rude & Crude FX - Slaps [Various] 00:47
48 - Rude & Crude FX - Toilet Bubbles 00:24
49 - Rude & Crude FX - Toilet Plunger 00:27
50 - Rude & Crude FX - Vomit 1 00:21
51 - Rude & Crude FX - Vomit 2 00:17
52 - Rude & Crude FX - Vomit 3 00:20
53 - Rude & Crude FX - Vomit 4 00:28
54 - Rude & Crude FX - Vomit 5 00:20
55 - Rude & Crude FX - Spitting 00:08
56 - Rude & Crude FX - Oh Itís So Big 00:13
57 - Rude & Crude FX - Burp [High] 00:22
58 - Rude & Crude FX - Burp [Long] 00:28
59 - Rude & Crude FX - Burp [Lower] 00:20
60 - Rude & Crude FX - Burp Applause 00:24
61 - Rude & Crude FX - Burp [Yawn] 00:21
62 - Rude & Crude FX - Burps [Longer] 00:31
63 - Rude & Crude FX - Burps [Longest] 00:30
64 - Rude & Crude FX - Burps [Short] 00:27
65 - Rude & Crude FX - Orgasm [Female] 01:25
66 - Rude & Crude FX - Orgasmic Demolition 00:18
67 - Rude & Crude FX - Orgasmic Explosion 00:46
68 - Rude & Crude FX - Orgasmic Fireworks 01:50
69 - Rude & Crude FX - Shoes Off 00:10
70 - Rude & Crude FX - Press Studs Do Up 00:21
71 - Rude & Crude FX - Press Studs Undo 00:12
72 - Rude & Crude FX - Long Zip Up 00:06
73 - Rude & Crude FX - Long Zip Down 00:06
74 - Rude & Crude FX - Male Zip Up 00:06
75 - Rude & Crude FX - Mmmm 1 [Male] 00:10
76 - Rude & Crude FX - Mmmm 2 [Male] 00:12
77 - Rude & Crude FX - Mmmm 3 [Male] 00:17
78 - Rude & Crude FX - Belt Undoing 00:10
79 - Rude & Crude FX - Belt Doing Up 00:16
80 - Rude & Crude FX - Taking Robe Off 00:12
81 - Rude & Crude FX - Buttons Undo 00:21
82 - Rude & Crude FX - Bra Undoing And Off 00:12
83 - Rude & Crude FX - Dress Off Over Head 00:14
84 - Rude & Crude FX - Dress Off, Panties Down! 00:11
85 - Rude & Crude FX - Elephant Fart 00:24
86 - Rude & Crude FX - Squishy Butt Farts 00:20
87 - Rude & Crude FX - Splattered Guts 00:24
88 - Rude & Crude FX - Splattering Blood 00:21
89 - Rude & Crude FX - Drinking Bath Water 00:23
90 - Rude & Crude FX - Cream Whipping 00:32
91 - Rude & Crude FX - Snot Gargler 00:21
92 - Rude & Crude FX - Spurting Blood 00:41
93 - Rude & Crude FX - Limbs In Crusher 00:21
94 - Rude & Crude FX - Creaking Torture 00:17
95 - Rude & Crude FX - Crunching Heads 00:38
96 - Rude & Crude FX - Bone Chewing 00:25
97 - Rude & Crude FX - Demonic Laughter 00:38

Disc 3 (Erotic FX)

01 - Erotic FX - Panting [Female] 00:40
02 - Erotic FX - Panting [Male] 00:35
03 - Erotic FX - Sighing [Female] 00:13
04 - Erotic FX - Sighing [Male] 00:12
05 - Erotic FX - Sloppy Noises 00:33
06 - Erotic FX - Swallowing 00:09
07 - Erotic FX - Licking & Sucking 01:15
08 - Erotic FX - You Do It So Good! 00:18
09 - Erotic FX - I Just Want To Do It 00:17
10 - Erotic FX - Iím Feeling So Hot 00:11
11 - Erotic FX - KY Jelly Out Of The Tube 00:17
12 - Erotic FX - Faster [Male] 00:06
13 - Erotic FX - Harder [Male] 00:06
14 - Erotic FX - Slower [Male] 00:06
15 - Erotic FX - Lower [Male] 00:06
16 - Erotic FX - Sideways [Male] 00:06
17 - Erotic FX - Bend Over [Male] 00:06
18 - Erotic FX - Lay Down [Male] 00:06
19 - Erotic FX - Turn Over [Male] 00:06
20 - Erotic FX - Deeper [Deep Voice] 00:06
21 - Erotic FX - Faster [Deep Voice] 00:06
22 - Erotic FX - Harder [Deep Voice] 00:06
23 - Erotic FX - Slower [Deep Voice] 00:06
24 - Erotic FX - Lower [Deep Voice] 00:06
25 - Erotic FX - Sideways [Deep Voice] 00:06
26 - Erotic FX - Deep Voice] [Bend Over 00:06
27 - Erotic FX - Lay Down [Deep Voice] 00:06
28 - Erotic FX - Turn Over [Deep Voice] 00:06
29 - Erotic FX - Deeper [French Male] 00:06
30 - Erotic FX - Faster [French Male] 00:06
31 - Erotic FX - Harder [French Male] 00:06
32 - Erotic FX - Slower [French Male] 00:06
33 - Erotic FX - Lower [French Male] 00:06
34 - Erotic FX - Sideways [French Male] 00:06
35 - Erotic FX - Heavy Breathing [Male] 00:16
36 - Erotic FX - Heavy Breathing [Female] 00:40
37 - Erotic FX - Groans 1 [Female] 00:11
38 - Erotic FX - Groans 2 [Female] 00:12
39 - Erotic FX - Groans 3 [Female] 00:09
40 - Erotic FX - Groans 4 [Female] 00:09
41 - Erotic FX - Groans 5 [Female] 00:07
42 - Erotic FX - Groans 6 [Female] 00:12
43 - Erotic FX - Groping And Kissing 01:11
44 - Erotic FX - Heavy Breathing Pt. 2 [Female] 00:48
45 - Erotic FX - Moans [Male]00:18
46 - Erotic FX - Moans [Female] 00:16
47 - Erotic FX - Moans Oh Baby [Female] 00:09
48 - Erotic FX - Moans Oh Yes! [Female] 00:11
49 - Erotic FX - Mmmmm Youíre The Best 00:09
50 - Erotic FX - Oh Baby [Male] 00:06
51 - Erotic FX - Oh Yes [Male] 00:06
52 - Erotic FX - Oh Yes Ö Right There 00:12
53 - Erotic FX - Oh You Are So Good 00:08
54 - Erotic FX - Orgy With Whips & Screams 00:35
55 - Erotic FX - Heavy Breathing Pt. 2 [Male] 00:23
56 - Erotic FX - Oh Yeah [Male] 00:06
57 - Erotic FX - Oh Yeah 2 [Male] 00:06
58 - Erotic FX - Oh God [Male] 00:06
59 - Erotic FX - Oh A Little To The Left 00:06
60 - Erotic FX - Oh Baby 2 [Male] 00:06
61 - Erotic FX - Mmmmmm [Female] 00:13
62 - Erotic FX - Aaah 1 [Female] 00:08
63 - Erotic FX - Aaah 2 [Female] 00:07
64 - Erotic FX - Tender Kiss [Female] 00:14
65 - Erotic FX - Oh Baby + Kiss [Female] 00:08
66 - Erotic FX - Yeah [Female] 00:06
67 - Erotic FX - Oh Yes [Female] 00:07
68 - Erotic FX - Moaning & Breathing 00:22
69 - Erotic FX - Climax ñ Female 01:16
70 - Erotic FX - Lesbians Pt. 1 00:55
71 - Erotic FX - Lesbians In A Jacuzzi 00:56
72 - Erotic FX - S&M Spanking 01:02
73 - Erotic FX - Rough Sex M_F 00:48
74 - Erotic FX - Grunting [Female] 00:15
75 - Erotic FX - Lesbians Pt. 200:55
76 - Erotic FX - Bend Over [French Male] 00:06
77 - Erotic FX - Lay Down [French Male] 00:06
78 - Erotic FX - Turn Over [French Male] 00:06
79 - Erotic FX - Deeper [Female] 00:07
80 - Erotic FX - Faster [Female] 00:07
81 - Erotic FX - Harder Pt. 1 [Female] 00:07
82 - Erotic FX - Slower [Female] 00:07
83 - Erotic FX - Sideways [Female] 00:08
84 - Erotic FX - You Like That [Male] 00:06
85 - Erotic FX - Lick It [Male] 00:06
86 - Erotic FX - Suck It [Male] 00:06
87 - Erotic FX - Kiss It [Male] 00:06
88 - Erotic FX - Touch It [Male] 00:06
89 - Erotic FX - Eat It [Male] 00:06
90 - Erotic FX - Beat It [Male] 00:06
91 - Erotic FX - Be Nice To It [Male] 00:06
92 - Erotic FX - You Like That [Female] 00:09
93 - Erotic FX - Harder Pt. 2 [Female] 00:07
94 - Erotic FX - Lick It More [Female] 00:08
95 - Erotic FX - Kiss Me Baby [Female] 00:06
96 - Erotic FX - Big Moan [Female] 00:07
97 - Erotic FX - Oh God [Female] 00:04
Download

Feb 01 2020: I will log off of this site forever. On this site, I was treated disrespectfully. So I decieded to leave.
-
Support me at:
http://bit.ly/2tKkkym
-
Xaudios - Audio Hunter
Xaudios
Hình đại diện của thành viên
Xếp hạng: ☀️14☀️
Tu luyện:
Bang hội: Gió Bão
Cấp độ:
Online:
EXP:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Ngày tham gia:
Like:
Điện thoại:
(Google Chrome 79.0.394)


Quay về Chủ đề khác

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến115 khách