LỊCH SỬ 100 LƯỢT MỞ HỘP QUÀ GIÁNG SINH GẦN ĐÂY
1. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 16:18:02 - 24/10/2021
2. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 43 Xu vào lúc 13:56:02 - 24/10/2021
3. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 12:33:43 - 24/10/2021
4. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 08:00:52 - 24/10/2021
5. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 06:31:50 - 24/10/2021
6. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 31 Xu vào lúc 06:22:00 - 24/10/2021
7. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 47 Xu vào lúc 18:47:15 - 23/10/2021
8. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 18:36:51 - 23/10/2021
9. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 39 Xu vào lúc 11:29:51 - 23/10/2021
10. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 43 Xu vào lúc 09:03:40 - 23/10/2021
11. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 07:58:51 - 23/10/2021
12. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 06:22:06 - 23/10/2021
13. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 30 Xu vào lúc 19:37:48 - 22/10/2021
14. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -6 Xu vào lúc 14:10:47 - 22/10/2021
15. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 13:00:47 - 22/10/2021
16. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 10:17:48 - 22/10/2021
17. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 09:01:16 - 22/10/2021
18. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 08:27:26 - 22/10/2021
19. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 06:21:06 - 22/10/2021
20. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 21:46:37 - 21/10/2021
21. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 13:36:09 - 21/10/2021
22. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 12:06:31 - 21/10/2021
23. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 08:17:45 - 21/10/2021
24. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 07:23:39 - 21/10/2021
25. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 06:56:56 - 21/10/2021
26. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 06:21:53 - 21/10/2021
27. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 22:03:57 - 20/10/2021
28. Truongps2 mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 21:03:26 - 20/10/2021
29. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 5 Xu vào lúc 13:03:07 - 20/10/2021
30. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 12:25:58 - 20/10/2021
31. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 39 Xu vào lúc 09:08:21 - 20/10/2021
32. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 07:15:33 - 20/10/2021
33. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -10 Xu vào lúc 06:47:58 - 20/10/2021
34. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 06:24:22 - 20/10/2021
35. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 13:32:36 - 19/10/2021
36. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 10:46:57 - 19/10/2021
37. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 09:03:48 - 19/10/2021
38. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 07:14:23 - 19/10/2021
39. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 06:51:13 - 19/10/2021
40. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 33 Xu vào lúc 06:24:48 - 19/10/2021
41. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 20:58:50 - 18/10/2021
42. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 20:47:28 - 18/10/2021
43. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 15:18:05 - 18/10/2021
44. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được 48 Xu vào lúc 09:12:11 - 18/10/2021
45. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 09:04:15 - 18/10/2021
46. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 38 Xu vào lúc 07:11:35 - 18/10/2021
47. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 07:10:13 - 18/10/2021
48. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 06:56:36 - 18/10/2021
49. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 06:30:20 - 18/10/2021
50. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 06:25:45 - 18/10/2021
51. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 17:20:44 - 17/10/2021
52. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 16:21:35 - 17/10/2021
53. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 15:39:26 - 17/10/2021
54. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -2 Xu vào lúc 14:40:15 - 17/10/2021
55. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 10:52:54 - 17/10/2021
56. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 10:09:58 - 17/10/2021
57. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 09:58:19 - 17/10/2021
58. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 08:50:29 - 17/10/2021
59. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 06:27:50 - 17/10/2021
60. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 14:24:28 - 16/10/2021
61. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 13:34:05 - 16/10/2021
62. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 30 Xu vào lúc 13:28:28 - 16/10/2021
63. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 48 Xu vào lúc 10:37:53 - 16/10/2021
64. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 08:16:28 - 16/10/2021
65. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 06:26:25 - 16/10/2021
66. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 23:29:40 - 15/10/2021
67. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 43 Xu vào lúc 21:13:46 - 15/10/2021
68. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 21:09:34 - 15/10/2021
69. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 19:02:48 - 15/10/2021
70. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 15:19:10 - 15/10/2021
71. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 10:09:01 - 15/10/2021
72. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 09:13:59 - 15/10/2021
73. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 22 Xu vào lúc 07:26:14 - 15/10/2021
74. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 07:18:02 - 15/10/2021
75. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 31 Xu vào lúc 06:27:49 - 15/10/2021
76. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 20:24:22 - 14/10/2021
77. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 19:04:06 - 14/10/2021
78. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 10:37:54 - 14/10/2021
79. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 09:55:08 - 14/10/2021
80. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 08:54:43 - 14/10/2021
81. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 18 Xu vào lúc 08:20:23 - 14/10/2021
82. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 08:14:30 - 14/10/2021
83. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 07:18:35 - 14/10/2021
84. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 06:47:59 - 14/10/2021
85. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 05:58:04 - 14/10/2021
86. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 00:44:14 - 14/10/2021
87. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 13:47:23 - 13/10/2021
88. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 13:19:57 - 13/10/2021
89. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 0 Xu vào lúc 10:37:54 - 13/10/2021
90. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 45 Xu vào lúc 07:46:01 - 13/10/2021
91. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 06:22:04 - 13/10/2021
92. Truongps2 mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 22:05:25 - 12/10/2021
93. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 45 Xu vào lúc 21:22:09 - 12/10/2021
94. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 13:24:50 - 12/10/2021
95. avata1d mở hộp quà giáng sinh nhận được 2 Xu vào lúc 11:34:42 - 12/10/2021
96. Namnobi mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 09:22:22 - 12/10/2021
97. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 07:27:10 - 12/10/2021
98. skypeaful mở hộp quà giáng sinh nhận được 35 Xu vào lúc 06:41:09 - 12/10/2021
99. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 06:33:20 - 12/10/2021
100. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 29 Xu vào lúc 00:29:19 - 12/10/2021