LỊCH SỬ 100 LƯỢT MỞ HỘP QUÀ GIÁNG SINH GẦN ĐÂY
1. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 11:42:47 - 22/09/2018
2. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được 5 Xu vào lúc 03:55:29 - 22/09/2018
3. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 02:23:44 - 22/09/2018
4. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -21 Xu vào lúc 22:04:35 - 21/09/2018
5. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 18:36:00 - 21/09/2018
6. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được -18 Xu vào lúc 13:12:56 - 21/09/2018
7. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 12:47:34 - 21/09/2018
8. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 11:16:35 - 21/09/2018
9. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 07:10:00 - 21/09/2018
10. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -21 Xu vào lúc 05:52:05 - 21/09/2018
11. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 17:55:44 - 20/09/2018
12. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -16 Xu vào lúc 14:06:52 - 20/09/2018
13. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được -20 Xu vào lúc 14:02:06 - 20/09/2018
14. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 12:31:36 - 20/09/2018
15. lupin3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 11:53:01 - 20/09/2018
16. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 07:07:15 - 20/09/2018
17. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -11 Xu vào lúc 05:45:42 - 20/09/2018
18. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được -17 Xu vào lúc 04:34:38 - 20/09/2018
19. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -36 Xu vào lúc 20:15:31 - 19/09/2018
20. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -5 Xu vào lúc 18:18:04 - 19/09/2018
21. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 17:42:28 - 19/09/2018
22. lupin3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -16 Xu vào lúc 17:21:29 - 19/09/2018
23. lupin3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -32 Xu vào lúc 17:21:22 - 19/09/2018
24. lupin3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 39 Xu vào lúc 17:21:01 - 19/09/2018
25. lupin3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 17:20:54 - 19/09/2018
26. lupin3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 27 Xu vào lúc 17:20:35 - 19/09/2018
27. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 14:12:47 - 19/09/2018
28. lupin3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 11:26:43 - 19/09/2018
29. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 0 Xu vào lúc 06:31:08 - 19/09/2018
30. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được -29 Xu vào lúc 18:05:56 - 18/09/2018
31. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 09:51:44 - 18/09/2018
32. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 29 Xu vào lúc 07:06:39 - 18/09/2018
33. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 06:40:36 - 18/09/2018
34. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 06:08:11 - 18/09/2018
35. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -29 Xu vào lúc 22:00:43 - 17/09/2018
36. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 20:41:41 - 17/09/2018
37. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 31 Xu vào lúc 12:49:46 - 17/09/2018
38. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -19 Xu vào lúc 07:07:28 - 17/09/2018
39. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được 27 Xu vào lúc 05:37:37 - 17/09/2018
40. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 19:53:22 - 16/09/2018
41. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được 22 Xu vào lúc 18:38:05 - 16/09/2018
42. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 48 Xu vào lúc 06:58:35 - 16/09/2018
43. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -6 Xu vào lúc 06:15:35 - 16/09/2018
44. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 30 Xu vào lúc 05:17:58 - 16/09/2018
45. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -31 Xu vào lúc 18:26:33 - 15/09/2018
46. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được -23 Xu vào lúc 17:38:27 - 15/09/2018
47. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 30 Xu vào lúc 13:16:14 - 15/09/2018
48. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 07:03:46 - 15/09/2018
49. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -17 Xu vào lúc 06:27:35 - 15/09/2018
50. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 05:31:46 - 15/09/2018
51. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 03:50:01 - 15/09/2018
52. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 22 Xu vào lúc 18:10:57 - 14/09/2018
53. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -18 Xu vào lúc 17:31:20 - 14/09/2018
54. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 16:12:55 - 14/09/2018
55. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 15:51:09 - 14/09/2018
56. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 13:25:34 - 14/09/2018
57. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 06:36:06 - 14/09/2018
58. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được -30 Xu vào lúc 03:04:15 - 14/09/2018
59. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 43 Xu vào lúc 17:35:06 - 13/09/2018
60. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 13:54:25 - 13/09/2018
61. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 13:03:08 - 13/09/2018
62. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 11:20:25 - 13/09/2018
63. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 06:32:46 - 13/09/2018
64. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -21 Xu vào lúc 20:51:48 - 12/09/2018
65. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 25 Xu vào lúc 14:00:05 - 12/09/2018
66. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 11:46:51 - 12/09/2018
67. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 08:21:24 - 12/09/2018
68. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 06:45:52 - 12/09/2018
69. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 04:11:53 - 12/09/2018
70. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 18:02:05 - 11/09/2018
71. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 38 Xu vào lúc 21:02:16 - 10/09/2018
72. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 45 Xu vào lúc 19:48:40 - 10/09/2018
73. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 18:03:04 - 10/09/2018
74. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -11 Xu vào lúc 08:31:35 - 10/09/2018
75. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -40 Xu vào lúc 06:28:56 - 10/09/2018
76. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -15 Xu vào lúc 05:37:09 - 10/09/2018
77. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -2 Xu vào lúc 20:19:43 - 09/09/2018
78. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được -5 Xu vào lúc 17:48:49 - 09/09/2018
79. MVP mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 14:54:11 - 09/09/2018
80. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 12:48:59 - 09/09/2018
81. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 10:16:05 - 09/09/2018
82. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 09:02:51 - 09/09/2018
83. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -10 Xu vào lúc 08:45:47 - 09/09/2018
84. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 33 Xu vào lúc 08:18:54 - 09/09/2018
85. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -19 Xu vào lúc 07:23:45 - 09/09/2018
86. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 25 Xu vào lúc 00:27:48 - 09/09/2018
87. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 22:34:01 - 08/09/2018
88. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -33 Xu vào lúc 22:03:50 - 08/09/2018
89. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 13:15:28 - 08/09/2018
90. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -11 Xu vào lúc 12:42:11 - 08/09/2018
91. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 11:16:29 - 08/09/2018
92. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -28 Xu vào lúc 08:13:22 - 08/09/2018
93. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 35 Xu vào lúc 06:34:05 - 08/09/2018
94. fantasy777 mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 21:43:49 - 07/09/2018
95. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 14:09:47 - 07/09/2018
96. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -13 Xu vào lúc 12:18:59 - 07/09/2018
97. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -39 Xu vào lúc 07:30:44 - 07/09/2018
98. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -26 Xu vào lúc 07:18:09 - 07/09/2018
99. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -36 Xu vào lúc 06:32:13 - 07/09/2018
100. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 05:49:13 - 07/09/2018

© 2012-2018 CHIASE123.COM