LỊCH SỬ 100 LƯỢT MỞ HỘP QUÀ GIÁNG SINH GẦN ĐÂY
1. kozakikocho mở hộp quà giáng sinh nhận được 35 Xu vào lúc 17:44:56 - 13/04/2021
2. 26shinobukocho mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 17:43:51 - 13/04/2021
3. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 09:30:20 - 13/04/2021
4. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 06:42:09 - 13/04/2021
5. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 23:55:26 - 12/04/2021
6. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 10:34:12 - 12/04/2021
7. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 09:52:19 - 12/04/2021
8. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 06:35:47 - 12/04/2021
9. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 06:18:31 - 12/04/2021
10. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -6 Xu vào lúc 05:54:42 - 12/04/2021
11. 26shinobukocho mở hộp quà giáng sinh nhận được 43 Xu vào lúc 05:44:24 - 12/04/2021
12. kozakikocho mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 05:41:34 - 12/04/2021
13. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 13:10:11 - 11/04/2021
14. 26shinobukocho mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 07:41:39 - 11/04/2021
15. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được 24 Xu vào lúc 07:38:21 - 11/04/2021
16. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được -10 Xu vào lúc 06:29:49 - 11/04/2021
17. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 18 Xu vào lúc 05:57:39 - 11/04/2021
18. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 22:10:54 - 10/04/2021
19. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 18 Xu vào lúc 20:56:43 - 10/04/2021
20. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 25 Xu vào lúc 19:01:47 - 10/04/2021
21. SoulT mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 16:00:06 - 10/04/2021
22. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 15:45:04 - 10/04/2021
23. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 15:45:01 - 10/04/2021
24. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 29 Xu vào lúc 15:44:57 - 10/04/2021
25. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 15:44:53 - 10/04/2021
26. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 15:44:49 - 10/04/2021
27. 26shinobukocho mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 12:39:28 - 10/04/2021
28. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 12:07:23 - 10/04/2021
29. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 47 Xu vào lúc 09:01:14 - 10/04/2021
30. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được -6 Xu vào lúc 07:24:37 - 10/04/2021
31. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 06:06:55 - 10/04/2021
32. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -5 Xu vào lúc 20:27:32 - 09/04/2021
33. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 19:03:46 - 09/04/2021
34. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 07:26:13 - 09/04/2021
35. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 06:33:16 - 09/04/2021
36. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 06:30:52 - 09/04/2021
37. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 21:37:32 - 08/04/2021
38. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 15:00:19 - 08/04/2021
39. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 29 Xu vào lúc 15:00:16 - 08/04/2021
40. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 15:00:12 - 08/04/2021
41. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 15:00:09 - 08/04/2021
42. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 15:00:06 - 08/04/2021
43. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 06:49:30 - 08/04/2021
44. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 06:45:59 - 08/04/2021
45. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 06:34:25 - 08/04/2021
46. Truongps2 mở hộp quà giáng sinh nhận được 41 Xu vào lúc 22:37:11 - 07/04/2021
47. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 15:23:14 - 07/04/2021
48. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 39 Xu vào lúc 08:01:01 - 07/04/2021
49. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 06:58:35 - 07/04/2021
50. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 06:44:03 - 07/04/2021
51. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 23:20:25 - 06/04/2021
52. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 21:18:57 - 06/04/2021
53. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 47 Xu vào lúc 06:51:21 - 06/04/2021
54. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 06:50:18 - 06/04/2021
55. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 5 Xu vào lúc 06:46:02 - 06/04/2021
56. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 29 Xu vào lúc 07:23:10 - 05/04/2021
57. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 07:00:27 - 05/04/2021
58. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 06:19:03 - 05/04/2021
59. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 19:17:28 - 04/04/2021
60. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 19:17:25 - 04/04/2021
61. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 19:17:21 - 04/04/2021
62. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 19:17:17 - 04/04/2021
63. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 19:17:12 - 04/04/2021
64. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 09:53:57 - 04/04/2021
65. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 08:48:02 - 04/04/2021
66. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 07:08:42 - 04/04/2021
67. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 39 Xu vào lúc 06:44:40 - 04/04/2021
68. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 16:32:34 - 03/04/2021
69. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 06:39:01 - 03/04/2021
70. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 23 Xu vào lúc 01:23:21 - 03/04/2021
71. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 21:24:03 - 02/04/2021
72. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được -2 Xu vào lúc 09:21:31 - 02/04/2021
73. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 06:38:35 - 02/04/2021
74. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được -10 Xu vào lúc 06:31:30 - 02/04/2021
75. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 23 Xu vào lúc 06:17:45 - 02/04/2021
76. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 38 Xu vào lúc 06:14:24 - 02/04/2021
77. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 06:42:59 - 01/04/2021
78. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 06:32:38 - 01/04/2021
79. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 06:30:57 - 01/04/2021
80. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được 39 Xu vào lúc 06:08:41 - 01/04/2021
81. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 17:36:24 - 31/03/2021
82. darkdragon mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 09:14:26 - 31/03/2021
83. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 07:18:00 - 31/03/2021
84. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 31 Xu vào lúc 07:09:28 - 31/03/2021
85. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 2 Xu vào lúc 06:35:44 - 31/03/2021
86. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 22:31:51 - 30/03/2021
87. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 19:36:30 - 30/03/2021
88. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 08:03:46 - 30/03/2021
89. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 30 Xu vào lúc 06:33:46 - 30/03/2021
90. Hjhj 3 mở hộp quà giáng sinh nhận được -10 Xu vào lúc 21:40:17 - 29/03/2021
91. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 27 Xu vào lúc 17:01:59 - 29/03/2021
92. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -5 Xu vào lúc 17:01:56 - 29/03/2021
93. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 17:01:52 - 29/03/2021
94. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 17:01:47 - 29/03/2021
95. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 17:01:40 - 29/03/2021
96. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 08:25:08 - 29/03/2021
97. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 25 Xu vào lúc 07:06:09 - 29/03/2021
98. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 07:03:20 - 29/03/2021
99. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 35 Xu vào lúc 06:50:07 - 29/03/2021
100. NamJack mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 06:22:55 - 29/03/2021