LỊCH SỬ 100 LƯỢT MỞ HỘP QUÀ GIÁNG SINH GẦN ĐÂY
1. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 18:07:02 - 19/07/2018
2. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 2 Xu vào lúc 11:27:13 - 19/07/2018
3. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 07:36:54 - 19/07/2018
4. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 06:31:10 - 19/07/2018
5. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 33 Xu vào lúc 23:17:13 - 18/07/2018
6. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 18:41:49 - 18/07/2018
7. Minhnl5achacha mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 17:01:49 - 18/07/2018
8. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 11:45:28 - 18/07/2018
9. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 10:52:15 - 18/07/2018
10. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -6 Xu vào lúc 08:45:43 - 18/07/2018
11. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được -15 Xu vào lúc 08:14:23 - 18/07/2018
12. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 06:39:25 - 18/07/2018
13. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -12 Xu vào lúc 22:01:29 - 17/07/2018
14. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 12:19:26 - 17/07/2018
15. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được -24 Xu vào lúc 10:40:02 - 17/07/2018
16. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 47 Xu vào lúc 10:21:52 - 17/07/2018
17. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 09:48:18 - 17/07/2018
18. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 08:05:34 - 17/07/2018
19. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 43 Xu vào lúc 06:28:44 - 17/07/2018
20. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 17:58:55 - 16/07/2018
21. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 11:43:48 - 16/07/2018
22. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 10:13:35 - 16/07/2018
23. Nguyen nhan mở hộp quà giáng sinh nhận được 35 Xu vào lúc 10:08:51 - 16/07/2018
24. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 06:44:14 - 16/07/2018
25. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 05:54:40 - 16/07/2018
26. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 20:55:52 - 15/07/2018
27. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 48 Xu vào lúc 20:39:52 - 15/07/2018
28. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 13:18:15 - 15/07/2018
29. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 07:43:25 - 15/07/2018
30. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 06:16:03 - 15/07/2018
31. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 13:23:34 - 14/07/2018
32. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 18 Xu vào lúc 07:53:24 - 14/07/2018
33. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -15 Xu vào lúc 05:46:40 - 14/07/2018
34. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 23:00:01 - 13/07/2018
35. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 48 Xu vào lúc 19:15:56 - 13/07/2018
36. Mjhtriuday mở hộp quà giáng sinh nhận được 38 Xu vào lúc 18:32:54 - 13/07/2018
37. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -19 Xu vào lúc 11:49:56 - 13/07/2018
38. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -6 Xu vào lúc 06:41:55 - 13/07/2018
39. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 06:00:48 - 13/07/2018
40. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 20:12:03 - 12/07/2018
41. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 17:08:18 - 12/07/2018
42. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 11:19:15 - 12/07/2018
43. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 11:04:07 - 12/07/2018
44. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 07:56:17 - 12/07/2018
45. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 06:36:15 - 12/07/2018
46. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -25 Xu vào lúc 05:00:45 - 12/07/2018
47. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -2 Xu vào lúc 14:41:19 - 11/07/2018
48. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 13:15:10 - 11/07/2018
49. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -12 Xu vào lúc 11:16:08 - 11/07/2018
50. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -21 Xu vào lúc 10:19:20 - 11/07/2018
51. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 35 Xu vào lúc 09:01:52 - 11/07/2018
52. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 41 Xu vào lúc 06:30:13 - 11/07/2018
53. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 19:08:09 - 10/07/2018
54. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 14:47:10 - 10/07/2018
55. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 06:38:23 - 10/07/2018
56. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 27 Xu vào lúc 05:22:01 - 10/07/2018
57. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 23:06:18 - 09/07/2018
58. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 2 Xu vào lúc 21:06:01 - 09/07/2018
59. nongian23 mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 07:17:16 - 09/07/2018
60. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 41 Xu vào lúc 07:06:40 - 09/07/2018
61. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -24 Xu vào lúc 05:42:50 - 09/07/2018
62. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 22:42:49 - 08/07/2018
63. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 24 Xu vào lúc 22:41:37 - 08/07/2018
64. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được -19 Xu vào lúc 18:38:33 - 08/07/2018
65. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 18:18:13 - 08/07/2018
66. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 08:42:37 - 08/07/2018
67. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 08:12:06 - 08/07/2018
68. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 03:02:47 - 08/07/2018
69. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 22:59:58 - 07/07/2018
70. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 18:52:17 - 07/07/2018
71. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 18:06:51 - 07/07/2018
72. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được -5 Xu vào lúc 13:27:08 - 07/07/2018
73. No Name mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 10:02:42 - 07/07/2018
74. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 29 Xu vào lúc 06:34:35 - 07/07/2018
75. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 15:40:18 - 06/07/2018
76. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 31 Xu vào lúc 08:09:26 - 06/07/2018
77. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 23 Xu vào lúc 07:57:32 - 06/07/2018
78. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 06:25:34 - 06/07/2018
79. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 19:38:01 - 05/07/2018
80. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -12 Xu vào lúc 18:11:57 - 05/07/2018
81. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được -18 Xu vào lúc 14:09:51 - 05/07/2018
82. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 41 Xu vào lúc 06:32:20 - 05/07/2018
83. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 38 Xu vào lúc 22:53:54 - 04/07/2018
84. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 18:25:01 - 04/07/2018
85. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -2 Xu vào lúc 15:30:12 - 04/07/2018
86. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 10:20:42 - 04/07/2018
87. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 07:10:01 - 04/07/2018
88. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 41 Xu vào lúc 15:31:47 - 03/07/2018
89. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -16 Xu vào lúc 08:39:40 - 03/07/2018
90. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -12 Xu vào lúc 07:58:33 - 03/07/2018
91. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 06:23:20 - 03/07/2018
92. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 18:35:21 - 02/07/2018
93. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được -24 Xu vào lúc 18:11:40 - 02/07/2018
94. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 17:37:34 - 02/07/2018
95. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được -13 Xu vào lúc 10:36:17 - 02/07/2018
96. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -16 Xu vào lúc 06:28:46 - 02/07/2018
97. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 19:56:14 - 01/07/2018
98. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 19:12:29 - 01/07/2018
99. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 18:31:31 - 01/07/2018
100. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 09:12:14 - 01/07/2018

© 2012-2018 CHIASE123.COM