LỊCH SỬ 100 LƯỢT ĐẬP TRỨNG GẦN ĐÂY
1. Dajgiachandat đập trứng nhận được 84 Xu vào lúc 14:28:47 - 26/06/2018
2. Dajgiachandat đập trứng nhận được 86 Xu vào lúc 14:28:43 - 26/06/2018
3. Dajgiachandat đập trứng nhận được 26 Xu vào lúc 14:28:38 - 26/06/2018
4. Dajgiachandat đập trứng nhận được 41 Xu vào lúc 14:28:27 - 26/06/2018
5. Dajgiachandat đập trứng nhận được 86 Xu vào lúc 14:28:17 - 26/06/2018
6. Dajgiachandat đập trứng nhận được 38 Xu vào lúc 14:28:11 - 26/06/2018
7. Dajgiachandat đập trứng nhận được 45 Xu vào lúc 14:28:06 - 26/06/2018
8. vipmathuah đập trứng nhận được 40 Xu vào lúc 19:51:13 - 25/06/2018
9. vipmathuah đập trứng nhận được 38 Xu vào lúc 19:51:06 - 25/06/2018
10. vipmathuah đập trứng nhận được 17 Xu vào lúc 19:51:02 - 25/06/2018
11. vipmathuah đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 19:50:57 - 25/06/2018
12. vipmathuah đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 19:50:52 - 25/06/2018
13. vipmathuah đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 19:50:48 - 25/06/2018
14. vipmathuah đập trứng nhận được 73 Xu vào lúc 07:18:02 - 09/06/2018
15. Lev24197 đập trứng nhận được 10 Xu vào lúc 20:52:31 - 03/06/2018
16. vipmathuah đập trứng nhận được 17 Xu vào lúc 09:49:55 - 02/06/2018
17. vipmathuah đập trứng nhận được 58 Xu vào lúc 09:49:50 - 02/06/2018
18. vipmathuah đập trứng nhận được 7 Xu vào lúc 09:49:39 - 02/06/2018
19. vipmathuah đập trứng nhận được 25 Xu vào lúc 09:49:34 - 02/06/2018
20. vipmathuah đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 09:49:24 - 02/06/2018
21. vipmathuah đập trứng nhận được 15 Xu vào lúc 09:49:19 - 02/06/2018
22. vipmathuah đập trứng nhận được 55 Xu vào lúc 09:49:15 - 02/06/2018
23. vipmathuah đập trứng nhận được 78 Xu vào lúc 09:49:10 - 02/06/2018
24. vipmathuah đập trứng nhận được 76 Xu vào lúc 09:48:41 - 02/06/2018
25. vipmathuah đập trứng nhận được 2 Xu vào lúc 18:34:48 - 31/05/2018
26. Lev24197 đập trứng nhận được 23 Xu vào lúc 18:58:12 - 29/05/2018
27. vipmathuah đập trứng nhận được 96 Xu vào lúc 13:20:06 - 22/05/2018
28. vipmathuah đập trứng nhận được 44 Xu vào lúc 13:19:53 - 22/05/2018
29. vipmathuah đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 13:19:49 - 22/05/2018
30. vipmathuah đập trứng nhận được 73 Xu vào lúc 19:47:00 - 21/05/2018
31. vipmathuah đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 19:46:56 - 21/05/2018
32. vipmathuah đập trứng nhận được 96 Xu vào lúc 19:46:50 - 21/05/2018
33. vipmathuah đập trứng nhận được 75 Xu vào lúc 10:50:33 - 20/05/2018
34. vipmathuah đập trứng nhận được 30 Xu vào lúc 10:50:04 - 20/05/2018
35. vipmathuah đập trứng nhận được 97 Xu vào lúc 10:50:00 - 20/05/2018
36. vipmathuah đập trứng nhận được 63 Xu vào lúc 10:49:55 - 20/05/2018
37. vipmathuah đập trứng nhận được 33 Xu vào lúc 19:01:33 - 18/05/2018
38. vipmathuah đập trứng nhận được 6 Xu vào lúc 19:01:28 - 18/05/2018
39. vipmathuah đập trứng nhận được 87 Xu vào lúc 19:01:23 - 18/05/2018
40. vipmathuah đập trứng nhận được 33 Xu vào lúc 19:00:59 - 18/05/2018
41. vipmathuah đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 19:00:54 - 18/05/2018
42. vipmathuah đập trứng nhận được 55 Xu vào lúc 19:00:49 - 18/05/2018
43. vipmathuah đập trứng nhận được 75 Xu vào lúc 07:33:18 - 18/05/2018
44. vipmathuah đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 07:33:13 - 18/05/2018
45. vipmathuah đập trứng nhận được 81 Xu vào lúc 07:33:08 - 18/05/2018
46. vipmathuah đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 18:45:29 - 17/05/2018
47. vipmathuah đập trứng nhận được 93 Xu vào lúc 18:45:23 - 17/05/2018
48. vipmathuah đập trứng nhận được 99 Xu vào lúc 18:45:17 - 17/05/2018
49. vipmathuah đập trứng nhận được 54 Xu vào lúc 18:45:12 - 17/05/2018
50. vipmathuah đập trứng nhận được 54 Xu vào lúc 18:45:04 - 17/05/2018
51. vipmathuah đập trứng nhận được 32 Xu vào lúc 18:45:00 - 17/05/2018
52. vipmathuah đập trứng nhận được 43 Xu vào lúc 18:44:56 - 17/05/2018
53. vipmathuah đập trứng nhận được 88 Xu vào lúc 20:46:04 - 15/05/2018
54. vipmathuah đập trứng nhận được 75 Xu vào lúc 20:45:59 - 15/05/2018
55. vipmathuah đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 20:45:54 - 15/05/2018
56. vipmathuah đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 20:45:49 - 15/05/2018
57. vipmathuah đập trứng nhận được 84 Xu vào lúc 16:23:54 - 13/05/2018
58. vipmathuah đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 16:23:30 - 13/05/2018
59. vipmathuah đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 16:23:05 - 13/05/2018
60. vipmathuah đập trứng nhận được 97 Xu vào lúc 21:32:48 - 09/05/2018
61. vipmathuah đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 21:32:41 - 09/05/2018
62. vipmathuah đập trứng nhận được 12 Xu vào lúc 21:32:36 - 09/05/2018
63. vipmathuah đập trứng nhận được 36 Xu vào lúc 21:32:32 - 09/05/2018
64. vipmathuah đập trứng nhận được 24 Xu vào lúc 21:32:28 - 09/05/2018
65. vipmathuah đập trứng nhận được 85 Xu vào lúc 21:32:18 - 09/05/2018
66. vipmathuah đập trứng nhận được 11 Xu vào lúc 21:32:14 - 09/05/2018
67. vipmathuah đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 21:32:10 - 09/05/2018
68. vipmathuah đập trứng nhận được 75 Xu vào lúc 21:32:06 - 09/05/2018
69. vipmathuah đập trứng nhận được 59 Xu vào lúc 20:46:23 - 07/05/2018
70. vipmathuah đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 20:46:18 - 07/05/2018
71. vipmathuah đập trứng nhận được 19 Xu vào lúc 20:46:11 - 07/05/2018
72. vipmathuah đập trứng nhận được 38 Xu vào lúc 20:46:07 - 07/05/2018
73. vipmathuah đập trứng nhận được 90 Xu vào lúc 20:45:59 - 07/05/2018
74. vipmathuah đập trứng nhận được 53 Xu vào lúc 20:45:49 - 07/05/2018
75. vipmathuah đập trứng nhận được 91 Xu vào lúc 20:41:45 - 07/05/2018
76. vipmathuah đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 20:41:41 - 07/05/2018
77. vipmathuah đập trứng nhận được 63 Xu vào lúc 20:41:26 - 07/05/2018
78. vipmathuah đập trứng nhận được 61 Xu vào lúc 20:41:22 - 07/05/2018
79. vipmathuah đập trứng nhận được 48 Xu vào lúc 20:41:16 - 07/05/2018
80. vipmathuah đập trứng nhận được 94 Xu vào lúc 20:40:59 - 07/05/2018
81. vipmathuah đập trứng nhận được 96 Xu vào lúc 20:40:45 - 07/05/2018
82. vipmathuah đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 20:40:41 - 07/05/2018
83. vipmathuah đập trứng nhận được 94 Xu vào lúc 20:40:37 - 07/05/2018
84. vipmathuah đập trứng nhận được 89 Xu vào lúc 21:02:28 - 06/05/2018
85. vipmathuah đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 21:02:11 - 06/05/2018
86. vipmathuah đập trứng nhận được 62 Xu vào lúc 21:01:53 - 06/05/2018
87. vipmathuah đập trứng nhận được 26 Xu vào lúc 21:01:20 - 06/05/2018
88. vipmathuah đập trứng nhận được 47 Xu vào lúc 20:29:49 - 06/05/2018
89. vipmathuah đập trứng nhận được 71 Xu vào lúc 20:29:35 - 06/05/2018
90. vipmathuah đập trứng nhận được 92 Xu vào lúc 20:29:31 - 06/05/2018
91. vipmathuah đập trứng nhận được 30 Xu vào lúc 20:29:26 - 06/05/2018
92. vipmathuah đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 20:26:49 - 06/05/2018
93. vipmathuah đập trứng nhận được 43 Xu vào lúc 20:26:25 - 06/05/2018
94. vipmathuah đập trứng nhận được 28 Xu vào lúc 20:26:10 - 06/05/2018
95. vipmathuah đập trứng nhận được 25 Xu vào lúc 20:25:56 - 06/05/2018
96. vipmathuah đập trứng nhận được 97 Xu vào lúc 20:25:41 - 06/05/2018
97. vipmathuah đập trứng nhận được 52 Xu vào lúc 20:25:34 - 06/05/2018
98. vipmathuah đập trứng nhận được 78 Xu vào lúc 20:25:00 - 06/05/2018
99. vipmathuah đập trứng nhận được 28 Xu vào lúc 20:24:55 - 06/05/2018
100. vipmathuah đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 20:24:50 - 06/05/2018

© 2012-2018 CHIASE123.COM