LỊCH SỬ 100 LƯỢT ĐẬP TRỨNG GẦN ĐÂY
1. Nguyen nhan đập trứng nhận được 96 Xu vào lúc 11:50:42 - 22/09/2018
2. Nguyen nhan đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 11:50:37 - 22/09/2018
3. Nguyen nhan đập trứng nhận được 38 Xu vào lúc 11:50:33 - 22/09/2018
4. Nguyen nhan đập trứng nhận được 85 Xu vào lúc 11:50:28 - 22/09/2018
5. Nguyen nhan đập trứng nhận được 62 Xu vào lúc 17:39:20 - 21/09/2018
6. Nguyen nhan đập trứng nhận được 73 Xu vào lúc 17:39:16 - 21/09/2018
7. Nguyen nhan đập trứng nhận được 70 Xu vào lúc 17:39:13 - 21/09/2018
8. Nguyen nhan đập trứng nhận được 35 Xu vào lúc 17:39:06 - 21/09/2018
9. Nguyen nhan đập trứng nhận được 36 Xu vào lúc 16:42:07 - 21/09/2018
10. Nguyen nhan đập trứng nhận được 94 Xu vào lúc 16:42:02 - 21/09/2018
11. Nguyen nhan đập trứng nhận được 57 Xu vào lúc 16:41:58 - 21/09/2018
12. Nguyen nhan đập trứng nhận được 8 Xu vào lúc 16:41:54 - 21/09/2018
13. Nguyen nhan đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 16:41:51 - 21/09/2018
14. Nguyen nhan đập trứng nhận được 96 Xu vào lúc 16:41:46 - 21/09/2018
15. Nguyen nhan đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 16:41:42 - 21/09/2018
16. Nguyen nhan đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 16:41:38 - 21/09/2018
17. Nguyen nhan đập trứng nhận được 70 Xu vào lúc 16:41:33 - 21/09/2018
18. Nguyen nhan đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 16:41:29 - 21/09/2018
19. Nguyen nhan đập trứng nhận được 60 Xu vào lúc 16:41:25 - 21/09/2018
20. Nguyen nhan đập trứng nhận được 8 Xu vào lúc 16:41:20 - 21/09/2018
21. Nguyen nhan đập trứng nhận được 62 Xu vào lúc 14:06:42 - 21/09/2018
22. Nguyen nhan đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 14:06:37 - 21/09/2018
23. Nguyen nhan đập trứng nhận được 66 Xu vào lúc 14:06:32 - 21/09/2018
24. Nguyen nhan đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 14:06:28 - 21/09/2018
25. Nguyen nhan đập trứng nhận được 25 Xu vào lúc 14:06:23 - 21/09/2018
26. Nguyen nhan đập trứng nhận được 55 Xu vào lúc 14:06:19 - 21/09/2018
27. Nguyen nhan đập trứng nhận được 60 Xu vào lúc 14:06:14 - 21/09/2018
28. Nguyen nhan đập trứng nhận được 35 Xu vào lúc 13:19:22 - 21/09/2018
29. Nguyen nhan đập trứng nhận được 98 Xu vào lúc 13:19:17 - 21/09/2018
30. Nguyen nhan đập trứng nhận được 91 Xu vào lúc 13:19:07 - 21/09/2018
31. Nguyen nhan đập trứng nhận được 48 Xu vào lúc 13:19:02 - 21/09/2018
32. Nguyen nhan đập trứng nhận được 83 Xu vào lúc 13:18:57 - 21/09/2018
33. Nguyen nhan đập trứng nhận được 88 Xu vào lúc 13:18:52 - 21/09/2018
34. Nguyen nhan đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 13:18:46 - 21/09/2018
35. lupin3 đập trứng nhận được 21 Xu vào lúc 14:18:42 - 20/09/2018
36. lupin3 đập trứng nhận được 19 Xu vào lúc 14:18:22 - 20/09/2018
37. lupin3 đập trứng nhận được 55 Xu vào lúc 14:16:35 - 20/09/2018
38. lupin3 đập trứng nhận được 88 Xu vào lúc 14:11:45 - 20/09/2018
39. lupin3 đập trứng nhận được 84 Xu vào lúc 14:11:29 - 20/09/2018
40. lupin3 đập trứng nhận được 10 Xu vào lúc 14:11:13 - 20/09/2018
41. lupin3 đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 14:10:53 - 20/09/2018
42. lupin3 đập trứng nhận được 15 Xu vào lúc 13:18:45 - 20/09/2018
43. lupin3 đập trứng nhận được 19 Xu vào lúc 13:18:27 - 20/09/2018
44. lupin3 đập trứng nhận được 65 Xu vào lúc 13:13:19 - 20/09/2018
45. lupin3 đập trứng nhận được 99 Xu vào lúc 13:12:58 - 20/09/2018
46. lupin3 đập trứng nhận được 76 Xu vào lúc 13:11:27 - 20/09/2018
47. lupin3 đập trứng nhận được 41 Xu vào lúc 13:11:08 - 20/09/2018
48. lupin3 đập trứng nhận được 82 Xu vào lúc 13:10:45 - 20/09/2018
49. lupin3 đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 13:10:33 - 20/09/2018
50. lupin3 đập trứng nhận được 30 Xu vào lúc 17:32:42 - 19/09/2018
51. lupin3 đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 17:23:36 - 19/09/2018
52. lupin3 đập trứng nhận được 27 Xu vào lúc 17:23:23 - 19/09/2018
53. lupin3 đập trứng nhận được 76 Xu vào lúc 17:23:10 - 19/09/2018
54. lupin3 đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 17:22:54 - 19/09/2018
55. lupin3 đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 17:22:38 - 19/09/2018
56. MVP đập trứng nhận được 3 Xu vào lúc 15:14:27 - 09/09/2018
57. MVP đập trứng nhận được 54 Xu vào lúc 15:14:22 - 09/09/2018
58. Hjhj 3 đập trứng nhận được 16 Xu vào lúc 12:43:34 - 08/09/2018
59. Hjhj 3 đập trứng nhận được 26 Xu vào lúc 12:43:31 - 08/09/2018
60. Hjhj 3 đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 12:43:28 - 08/09/2018
61. Hjhj 3 đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 12:43:24 - 08/09/2018
62. Hjhj 3 đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 12:43:04 - 08/09/2018
63. Hjhj 3 đập trứng nhận được 91 Xu vào lúc 12:42:59 - 08/09/2018
64. Hjhj 3 đập trứng nhận được 71 Xu vào lúc 12:42:55 - 08/09/2018
65. Hjhj 3 đập trứng nhận được 50 Xu vào lúc 12:42:51 - 08/09/2018
66. Hjhj 3 đập trứng nhận được 53 Xu vào lúc 12:42:48 - 08/09/2018
67. Hjhj 3 đập trứng nhận được 9 Xu vào lúc 12:42:45 - 08/09/2018
68. Hjhj 3 đập trứng nhận được 48 Xu vào lúc 13:29:36 - 07/09/2018
69. Hjhj 3 đập trứng nhận được 71 Xu vào lúc 16:01:25 - 05/09/2018
70. vipmathuah đập trứng nhận được 61 Xu vào lúc 21:43:47 - 17/08/2018
71. vipmathuah đập trứng nhận được 82 Xu vào lúc 21:43:35 - 17/08/2018
72. vipmathuah đập trứng nhận được 44 Xu vào lúc 21:43:31 - 17/08/2018
73. vipmathuah đập trứng nhận được 53 Xu vào lúc 21:43:25 - 17/08/2018
74. manvipclash đập trứng nhận được 30 Xu vào lúc 15:46:17 - 23/07/2018
75. manvipclash đập trứng nhận được 34 Xu vào lúc 15:14:03 - 23/07/2018
76. manvipclash đập trứng nhận được 38 Xu vào lúc 15:10:41 - 23/07/2018
77. manvipclash đập trứng nhận được 36 Xu vào lúc 15:10:34 - 23/07/2018
78. manvipclash đập trứng nhận được 35 Xu vào lúc 15:10:27 - 23/07/2018
79. manvipclash đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 15:10:20 - 23/07/2018
80. manvipclash đập trứng nhận được 8 Xu vào lúc 15:10:14 - 23/07/2018
81. manvipclash đập trứng nhận được 84 Xu vào lúc 15:10:07 - 23/07/2018
82. manvipclash đập trứng nhận được 17 Xu vào lúc 15:10:00 - 23/07/2018
83. manvipclash đập trứng nhận được 49 Xu vào lúc 15:09:54 - 23/07/2018
84. manvipclash đập trứng nhận được 68 Xu vào lúc 15:09:46 - 23/07/2018
85. manvipclash đập trứng nhận được 3 Xu vào lúc 15:09:41 - 23/07/2018
86. manvipclash đập trứng nhận được 15 Xu vào lúc 15:09:37 - 23/07/2018
87. manvipclash đập trứng nhận được 70 Xu vào lúc 15:09:25 - 23/07/2018
88. manvipclash đập trứng nhận được 57 Xu vào lúc 15:09:21 - 23/07/2018
89. manvipclash đập trứng nhận được 30 Xu vào lúc 15:09:12 - 23/07/2018
90. manvipclash đập trứng nhận được 81 Xu vào lúc 15:09:05 - 23/07/2018
91. manvipclash đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 15:08:57 - 23/07/2018
92. manvipclash đập trứng nhận được 42 Xu vào lúc 15:08:50 - 23/07/2018
93. manvipclash đập trứng nhận được 34 Xu vào lúc 15:08:43 - 23/07/2018
94. manvipclash đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 15:08:15 - 23/07/2018
95. manvipclash đập trứng nhận được 45 Xu vào lúc 15:08:08 - 23/07/2018
96. manvipclash đập trứng nhận được 41 Xu vào lúc 15:08:01 - 23/07/2018
97. manvipclash đập trứng nhận được 9 Xu vào lúc 15:07:55 - 23/07/2018
98. manvipclash đập trứng nhận được 58 Xu vào lúc 15:07:49 - 23/07/2018
99. manvipclash đập trứng nhận được 52 Xu vào lúc 15:07:42 - 23/07/2018
100. manvipclash đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 15:07:35 - 23/07/2018

© 2012-2018 CHIASE123.COM