LỊCH SỬ 100 LƯỢT ĐẬP TRỨNG GẦN ĐÂY
1. Ngohaithien đập trứng nhận được 2 Xu vào lúc 06:30:43 - 05/10/2019
2. Ngohaithien đập trứng nhận được 98 Xu vào lúc 06:30:40 - 05/10/2019
3. Độc long vô song đập trứng nhận được 89 Xu vào lúc 08:15:12 - 04/10/2019
4. Milan0 đập trứng nhận được 98 Xu vào lúc 00:09:44 - 27/09/2019
5. Milan0 đập trứng nhận được 16 Xu vào lúc 12:57:08 - 21/09/2019
6. thelaxong đập trứng nhận được 27 Xu vào lúc 18:14:52 - 27/07/2019
7. thelaxong đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 18:14:37 - 27/07/2019
8. Nguyen nhan đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 10:32:14 - 22/06/2019
9. Nguyen nhan đập trứng nhận được 45 Xu vào lúc 10:31:59 - 22/06/2019
10. Nguyen nhan đập trứng nhận được 72 Xu vào lúc 10:31:52 - 22/06/2019
11. Nguyen nhan đập trứng nhận được 21 Xu vào lúc 10:31:45 - 22/06/2019
12. Độc long vô song đập trứng nhận được 63 Xu vào lúc 16:32:45 - 29/05/2019
13. Độc long vô song đập trứng nhận được 15 Xu vào lúc 16:27:12 - 29/05/2019
14. Monchếếế đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 08:50:01 - 29/05/2019
15. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 72 Xu vào lúc 07:22:57 - 14/05/2019
16. Độc long vô song đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 09:31:56 - 16/04/2019
17. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 54 Xu vào lúc 07:45:06 - 16/04/2019
18. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 07:45:00 - 16/04/2019
19. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 98 Xu vào lúc 07:44:52 - 16/04/2019
20. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 1 Xu vào lúc 07:44:47 - 16/04/2019
21. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 70 Xu vào lúc 07:44:11 - 16/04/2019
22. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 62 Xu vào lúc 07:44:07 - 16/04/2019
23. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 07:44:01 - 16/04/2019
24. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 97 Xu vào lúc 07:43:58 - 16/04/2019
25. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 6 Xu vào lúc 07:43:54 - 16/04/2019
26. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 51 Xu vào lúc 07:43:49 - 16/04/2019
27. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 07:42:35 - 16/04/2019
28. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 26 Xu vào lúc 07:42:13 - 16/04/2019
29. thelaxong đập trứng nhận được 72 Xu vào lúc 19:32:41 - 15/04/2019
30. thelaxong đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 19:32:03 - 15/04/2019
31. thelaxong đập trứng nhận được 35 Xu vào lúc 19:31:46 - 15/04/2019
32. thelaxong đập trứng nhận được 98 Xu vào lúc 19:31:28 - 15/04/2019
33. laibiband đập trứng nhận được 15 Xu vào lúc 10:11:21 - 14/04/2019
34. laibiband đập trứng nhận được 40 Xu vào lúc 10:11:05 - 14/04/2019
35. laibiband đập trứng nhận được 31 Xu vào lúc 10:10:48 - 14/04/2019
36. laibiband đập trứng nhận được 40 Xu vào lúc 10:08:44 - 14/04/2019
37. laibiband đập trứng nhận được 39 Xu vào lúc 18:38:12 - 11/04/2019
38. laibiband đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 18:38:07 - 11/04/2019
39. laibiband đập trứng nhận được 8 Xu vào lúc 18:37:51 - 11/04/2019
40. laibiband đập trứng nhận được 4 Xu vào lúc 18:37:35 - 11/04/2019
41. laibiband đập trứng nhận được 61 Xu vào lúc 18:37:21 - 11/04/2019
42. laibiband đập trứng nhận được 2 Xu vào lúc 18:37:04 - 11/04/2019
43. laibiband đập trứng nhận được 60 Xu vào lúc 18:36:49 - 11/04/2019
44. laibiband đập trứng nhận được 39 Xu vào lúc 18:36:33 - 11/04/2019
45. laibiband đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 18:36:12 - 11/04/2019
46. laibiband đập trứng nhận được 19 Xu vào lúc 18:35:40 - 11/04/2019
47. laibiband đập trứng nhận được 94 Xu vào lúc 18:35:17 - 11/04/2019
48. laibiband đập trứng nhận được 48 Xu vào lúc 18:34:55 - 11/04/2019
49. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 90 Xu vào lúc 08:46:15 - 10/04/2019
50. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 66 Xu vào lúc 08:45:49 - 10/04/2019
51. Độc long vô song đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 08:23:55 - 10/04/2019
52. Độc long vô song đập trứng nhận được 55 Xu vào lúc 08:23:49 - 10/04/2019
53. Độc long vô song đập trứng nhận được 59 Xu vào lúc 08:23:40 - 10/04/2019
54. Độc long vô song đập trứng nhận được 41 Xu vào lúc 08:23:35 - 10/04/2019
55. Độc long vô song đập trứng nhận được 85 Xu vào lúc 08:22:46 - 10/04/2019
56. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 08:16:16 - 10/04/2019
57. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 08:16:13 - 10/04/2019
58. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 30 Xu vào lúc 08:16:08 - 10/04/2019
59. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 19 Xu vào lúc 08:12:19 - 10/04/2019
60. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 10 Xu vào lúc 08:12:01 - 10/04/2019
61. thelaxong đập trứng nhận được 47 Xu vào lúc 19:13:40 - 26/03/2019
62. Aduad đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 20:28:27 - 20/03/2019
63. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 11:16:29 - 05/03/2019
64. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 11:16:03 - 05/03/2019
65. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 10:18:55 - 26/02/2019
66. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 26 Xu vào lúc 10:18:47 - 26/02/2019
67. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 09:54:14 - 26/02/2019
68. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 81 Xu vào lúc 07:21:49 - 26/02/2019
69. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 92 Xu vào lúc 07:21:35 - 26/02/2019
70. thelaxong đập trứng nhận được 89 Xu vào lúc 18:35:11 - 11/02/2019
71. thelaxong đập trứng nhận được 64 Xu vào lúc 17:24:36 - 10/02/2019
72. thelaxong đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 17:24:19 - 10/02/2019
73. Mjhtriuday đập trứng nhận được 50 Xu vào lúc 20:21:25 - 07/02/2019
74. Mjhtriuday đập trứng nhận được 33 Xu vào lúc 20:21:22 - 07/02/2019
75. Mjhtriuday đập trứng nhận được 27 Xu vào lúc 20:21:19 - 07/02/2019
76. Mjhtriuday đập trứng nhận được 86 Xu vào lúc 20:21:16 - 07/02/2019
77. Mjhtriuday đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 20:21:13 - 07/02/2019
78. Mjhtriuday đập trứng nhận được 71 Xu vào lúc 20:21:10 - 07/02/2019
79. Mjhtriuday đập trứng nhận được 18 Xu vào lúc 20:21:06 - 07/02/2019
80. Mjhtriuday đập trứng nhận được 11 Xu vào lúc 20:21:03 - 07/02/2019
81. Mjhtriuday đập trứng nhận được 95 Xu vào lúc 20:20:59 - 07/02/2019
82. Mjhtriuday đập trứng nhận được 59 Xu vào lúc 20:20:51 - 07/02/2019
83. Mjhtriuday đập trứng nhận được 25 Xu vào lúc 20:20:33 - 07/02/2019
84. Mjhtriuday đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 20:20:30 - 07/02/2019
85. thelaxong đập trứng nhận được 44 Xu vào lúc 17:48:52 - 06/02/2019
86. Dotuyet đập trứng nhận được 85 Xu vào lúc 19:43:07 - 25/01/2019
87. NamJack đập trứng nhận được 23 Xu vào lúc 10:43:49 - 20/01/2019
88. thelaxong đập trứng nhận được 68 Xu vào lúc 16:39:42 - 16/01/2019
89. thelaxong đập trứng nhận được 25 Xu vào lúc 16:39:34 - 16/01/2019
90. thelaxong đập trứng nhận được 31 Xu vào lúc 16:39:27 - 16/01/2019
91. thelaxong đập trứng nhận được 62 Xu vào lúc 16:39:11 - 16/01/2019
92. thelaxong đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 16:39:04 - 16/01/2019
93. laibiband đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 13:32:10 - 10/01/2019
94. thelaxong đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 13:02:13 - 23/12/2018
95. thelaxong đập trứng nhận được 83 Xu vào lúc 13:01:51 - 23/12/2018
96. thelaxong đập trứng nhận được 47 Xu vào lúc 13:01:28 - 23/12/2018
97. thelaxong đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 13:01:03 - 23/12/2018
98. thelaxong đập trứng nhận được 63 Xu vào lúc 12:59:00 - 23/12/2018
99. thelaxong đập trứng nhận được 27 Xu vào lúc 12:58:53 - 23/12/2018
100. thelaxong đập trứng nhận được 78 Xu vào lúc 12:58:42 - 23/12/2018

© 2012-2019 CHIASE123.COM