LỊCH SỬ 100 LƯỢT ĐẬP TRỨNG GẦN ĐÂY
1. vipmathuah đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 20:42:34 - 25/04/2018
2. vipmathuah đập trứng nhận được 19 Xu vào lúc 20:42:21 - 25/04/2018
3. vipmathuah đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 20:42:12 - 25/04/2018
4. vipmathuah đập trứng nhận được 11 Xu vào lúc 20:42:04 - 25/04/2018
5. vipmathuah đập trứng nhận được 65 Xu vào lúc 20:41:55 - 25/04/2018
6. vipmathuah đập trứng nhận được 90 Xu vào lúc 20:41:06 - 25/04/2018
7. vipmathuah đập trứng nhận được 73 Xu vào lúc 20:38:29 - 25/04/2018
8. vipmathuah đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 05:09:42 - 24/04/2018
9. vipmathuah đập trứng nhận được 84 Xu vào lúc 05:09:25 - 24/04/2018
10. Dajgiachandat đập trứng nhận được 60 Xu vào lúc 06:18:59 - 18/04/2018
11. Dajgiachandat đập trứng nhận được 93 Xu vào lúc 06:18:52 - 18/04/2018
12. Dajgiachandat đập trứng nhận được 42 Xu vào lúc 06:18:49 - 18/04/2018
13. Dajgiachandat đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 06:18:46 - 18/04/2018
14. Dajgiachandat đập trứng nhận được 28 Xu vào lúc 06:18:43 - 18/04/2018
15. Dajgiachandat đập trứng nhận được 49 Xu vào lúc 06:18:40 - 18/04/2018
16. Dajgiachandat đập trứng nhận được 11 Xu vào lúc 06:18:37 - 18/04/2018
17. Dajgiachandat đập trứng nhận được 72 Xu vào lúc 06:18:33 - 18/04/2018
18. Dajgiachandat đập trứng nhận được 45 Xu vào lúc 06:18:10 - 18/04/2018
19. Dajgiachandat đập trứng nhận được 19 Xu vào lúc 06:18:07 - 18/04/2018
20. Dajgiachandat đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 06:18:04 - 18/04/2018
21. Dajgiachandat đập trứng nhận được 16 Xu vào lúc 06:18:01 - 18/04/2018
22. Dajgiachandat đập trứng nhận được 31 Xu vào lúc 06:17:58 - 18/04/2018
23. Dajgiachandat đập trứng nhận được 84 Xu vào lúc 06:17:54 - 18/04/2018
24. Dajgiachandat đập trứng nhận được 34 Xu vào lúc 06:17:47 - 18/04/2018
25. Dajgiachandat đập trứng nhận được 17 Xu vào lúc 06:17:12 - 18/04/2018
26. Dajgiachandat đập trứng nhận được 40 Xu vào lúc 06:17:08 - 18/04/2018
27. Dajgiachandat đập trứng nhận được 65 Xu vào lúc 06:17:04 - 18/04/2018
28. Dajgiachandat đập trứng nhận được 92 Xu vào lúc 06:17:01 - 18/04/2018
29. Dajgiachandat đập trứng nhận được 83 Xu vào lúc 06:16:58 - 18/04/2018
30. Dajgiachandat đập trứng nhận được 18 Xu vào lúc 06:16:54 - 18/04/2018
31. Dajgiachandat đập trứng nhận được 8 Xu vào lúc 06:16:49 - 18/04/2018
32. Dajgiachandat đập trứng nhận được 44 Xu vào lúc 06:16:46 - 18/04/2018
33. Dajgiachandat đập trứng nhận được 1 Xu vào lúc 06:16:40 - 18/04/2018
34. Dajgiachandat đập trứng nhận được 55 Xu vào lúc 06:16:37 - 18/04/2018
35. Dajgiachandat đập trứng nhận được 31 Xu vào lúc 06:16:34 - 18/04/2018
36. Dajgiachandat đập trứng nhận được 9 Xu vào lúc 06:16:31 - 18/04/2018
37. Dajgiachandat đập trứng nhận được 37 Xu vào lúc 06:16:26 - 18/04/2018
38. Dajgiachandat đập trứng nhận được 82 Xu vào lúc 06:16:22 - 18/04/2018
39. Dajgiachandat đập trứng nhận được 12 Xu vào lúc 06:16:17 - 18/04/2018
40. Dajgiachandat đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 06:16:14 - 18/04/2018
41. Dajgiachandat đập trứng nhận được 8 Xu vào lúc 06:16:11 - 18/04/2018
42. Dajgiachandat đập trứng nhận được 18 Xu vào lúc 06:16:08 - 18/04/2018
43. Dajgiachandat đập trứng nhận được 45 Xu vào lúc 06:16:05 - 18/04/2018
44. Dajgiachandat đập trứng nhận được 72 Xu vào lúc 06:16:02 - 18/04/2018
45. Dajgiachandat đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 06:15:58 - 18/04/2018
46. Dajgiachandat đập trứng nhận được 44 Xu vào lúc 06:15:51 - 18/04/2018
47. Dajgiachandat đập trứng nhận được 52 Xu vào lúc 06:15:48 - 18/04/2018
48. Dajgiachandat đập trứng nhận được 55 Xu vào lúc 06:15:45 - 18/04/2018
49. Dajgiachandat đập trứng nhận được 45 Xu vào lúc 06:15:42 - 18/04/2018
50. Dajgiachandat đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 06:15:39 - 18/04/2018
51. Dajgiachandat đập trứng nhận được 62 Xu vào lúc 06:15:36 - 18/04/2018
52. Dajgiachandat đập trứng nhận được 92 Xu vào lúc 06:15:33 - 18/04/2018
53. Dajgiachandat đập trứng nhận được 6 Xu vào lúc 06:15:30 - 18/04/2018
54. Dajgiachandat đập trứng nhận được 95 Xu vào lúc 06:15:27 - 18/04/2018
55. Dajgiachandat đập trứng nhận được 52 Xu vào lúc 06:15:24 - 18/04/2018
56. Dajgiachandat đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 06:15:21 - 18/04/2018
57. Dajgiachandat đập trứng nhận được 48 Xu vào lúc 06:15:18 - 18/04/2018
58. Dajgiachandat đập trứng nhận được 92 Xu vào lúc 06:15:15 - 18/04/2018
59. Dajgiachandat đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 06:15:11 - 18/04/2018
60. Dajgiachandat đập trứng nhận được 24 Xu vào lúc 06:15:07 - 18/04/2018
61. Dajgiachandat đập trứng nhận được 72 Xu vào lúc 06:15:04 - 18/04/2018
62. Dajgiachandat đập trứng nhận được 51 Xu vào lúc 06:15:01 - 18/04/2018
63. Dajgiachandat đập trứng nhận được 2 Xu vào lúc 06:14:58 - 18/04/2018
64. Dajgiachandat đập trứng nhận được 34 Xu vào lúc 06:14:55 - 18/04/2018
65. Dajgiachandat đập trứng nhận được 12 Xu vào lúc 06:14:52 - 18/04/2018
66. Dajgiachandat đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 06:14:49 - 18/04/2018
67. Dajgiachandat đập trứng nhận được 4 Xu vào lúc 06:14:45 - 18/04/2018
68. Dajgiachandat đập trứng nhận được 64 Xu vào lúc 06:14:42 - 18/04/2018
69. Dajgiachandat đập trứng nhận được 34 Xu vào lúc 06:14:39 - 18/04/2018
70. Dajgiachandat đập trứng nhận được 71 Xu vào lúc 06:14:36 - 18/04/2018
71. Dajgiachandat đập trứng nhận được 16 Xu vào lúc 06:14:33 - 18/04/2018
72. Dajgiachandat đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 06:14:30 - 18/04/2018
73. Dajgiachandat đập trứng nhận được 60 Xu vào lúc 06:14:27 - 18/04/2018
74. Dajgiachandat đập trứng nhận được 40 Xu vào lúc 06:14:24 - 18/04/2018
75. Dajgiachandat đập trứng nhận được 43 Xu vào lúc 06:14:21 - 18/04/2018
76. Dajgiachandat đập trứng nhận được 26 Xu vào lúc 06:14:18 - 18/04/2018
77. Dajgiachandat đập trứng nhận được 43 Xu vào lúc 06:14:15 - 18/04/2018
78. Dajgiachandat đập trứng nhận được 50 Xu vào lúc 06:14:11 - 18/04/2018
79. Dajgiachandat đập trứng nhận được 37 Xu vào lúc 06:14:07 - 18/04/2018
80. Dajgiachandat đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 06:14:02 - 18/04/2018
81. Dajgiachandat đập trứng nhận được 14 Xu vào lúc 06:13:56 - 18/04/2018
82. Dajgiachandat đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 06:13:53 - 18/04/2018
83. Dajgiachandat đập trứng nhận được 23 Xu vào lúc 06:13:50 - 18/04/2018
84. Dajgiachandat đập trứng nhận được 92 Xu vào lúc 06:13:47 - 18/04/2018
85. Dajgiachandat đập trứng nhận được 16 Xu vào lúc 06:13:44 - 18/04/2018
86. Dajgiachandat đập trứng nhận được 44 Xu vào lúc 06:13:41 - 18/04/2018
87. Dajgiachandat đập trứng nhận được 50 Xu vào lúc 06:13:38 - 18/04/2018
88. Dajgiachandat đập trứng nhận được 37 Xu vào lúc 06:13:35 - 18/04/2018
89. Dajgiachandat đập trứng nhận được 79 Xu vào lúc 06:13:28 - 18/04/2018
90. Dajgiachandat đập trứng nhận được 36 Xu vào lúc 06:13:25 - 18/04/2018
91. Dajgiachandat đập trứng nhận được 9 Xu vào lúc 06:13:20 - 18/04/2018
92. Dajgiachandat đập trứng nhận được 95 Xu vào lúc 06:13:17 - 18/04/2018
93. Dajgiachandat đập trứng nhận được 96 Xu vào lúc 06:13:14 - 18/04/2018
94. Dajgiachandat đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 06:13:11 - 18/04/2018
95. Dajgiachandat đập trứng nhận được 83 Xu vào lúc 06:13:08 - 18/04/2018
96. Dajgiachandat đập trứng nhận được 31 Xu vào lúc 06:13:05 - 18/04/2018
97. Dajgiachandat đập trứng nhận được 98 Xu vào lúc 06:13:02 - 18/04/2018
98. Dajgiachandat đập trứng nhận được 60 Xu vào lúc 06:12:59 - 18/04/2018
99. Dajgiachandat đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 06:12:56 - 18/04/2018
100. Dajgiachandat đập trứng nhận được 78 Xu vào lúc 06:12:53 - 18/04/2018

© 2012-2018 CHIASE123.COM