Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Năm, 14:36:22 - 25/04/2024
Chia sẻ kiến thức ngôn ngữ lập trình C, C++, C#, Java, Python, PHP, JS, SQL ...

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Java] Sắp xếp mảng các đối tượng trong Java - Sort an array of objects in Java

[Java] Sắp xếp mảng các đối tượng trong Java - Sort an array of objects in Java

#1 » Gửi bài gửi bởi SQL » 23/02/2024 02:20 » @616536

Mã: Chọn tất cả
class Test<U> {

    // As we are comparing the Non-primitive data types
    // we need to use Comparable class
    static <U extends Comparable<U>> void sapXep(U[] arr) {

        int i, j, min;

        // Selection Sort
        for (= 0; i < arr.length - 1; i++) {
            min = i;
            for (= i + 1; j < arr.length; j++) {
                if (arr[j].compareTo(arr[min]) < 0) {
                    min = j;
                }
            }
            swap(i, min, arr);
        }

        // Printing the elements after sorted
        for (U u : arr) {
            System.out.print(+ " ");
        }
    }

    static <U> void swap(int a, int b, U[] arr) {
        U temp = arr[b];
        arr[b] = arr[a];
        arr[a] = temp;

    }

}public class Solution {

    public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        Integer[] a = { 100, 22, 58, 41, 6, 50 };

        Character[] c = { 'v', 'g', 'a', 'c', 'x', 'd', 't' };

        String[] s = { "Virat", "Rohit", "Abhinay", "Chandu", "Sam", "Bharat", "Kalam" };

        System.out.println("Sorted Integer array :  ");
        Test.sapXep(a);

        System.out.println("\n\n");

        System.out.println("Sorted Character array :  ");
        Test.sapXep(c);

        System.out.println("\n\n");

        System.out.println("Sorted String array :  ");
        Test.sapXep(s);

    }
}
 


Output:
Sorted Integer array :
6 22 41 50 58 100

Sorted Character array :
a c d g t v x

Sorted String array :
Abhinay Bharat Chandu Kalam Rohit Sam Virat
SQL
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️1/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸1/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
(Google Chrome Browser)


Quay về C, C++, C#, Java, Python, PHP, JS, SQL ...

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất